สื่อการเรียนรู้รูปแบบ Card game

"การปกครองไทยสไตล์"

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

โดย มงคล สุขีลักษณ์ และ ภีมพล เหมภูมิ โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

การ์ดสถาบันทางการเมือง (การ์ดหลักสำหรับนับคะแนน)

การ์ดสถานการณ์ (โจมตี กักขัง ป้องกัน เชิญมาเป็นการ์ดของเรา)

การ์ด Action 

การ์ดเงื่อนไข (จบเกม)