เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลกลางภาค - ปลายภาค 

รายวิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปีการศึกษา 2567 @wr.ac.th only

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

แนวทางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายวิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คำชี้แจงข้อสอบกลางภาค  

แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 4 ตอน รวม 28 ข้อ 20 คะแนน


ให้ผู้เข้าสอบเขียนคำตอบลงในกระดาษคำถามนี้เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ  หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบกลางภาคเรียน ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต

ด้วยความปรารถนาดี 

ผู้เข้าสอบต้องทําข้อสอบด้วยตนเองเท่านั้น การปรึกษาผู้อื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการคัดลอกคําตอบของผู้อื่น หรือจ้างวานผู้อื่นให้ทําคําตอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคําตอบแทน ถือเป็นการทุจริตการสอบและเป็นการกระทําที่ผิดวินัยนักเรียนร้ายแรง นักเรียนจะถูกปรับตกในวิชาที่สอบ และถูกลงโทษทางวินัยนักเรียนสถานหนัก

ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบพิจารณาว่าถูก – ผิด จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 5 คะแนน

คำชี้แจง ให้ผู้เข้าสอบพิจารณาข้อความว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อความดังกล่าวถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องถูกต้อง หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องไม่ถูกต้อง พร้อมแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 1 ได้แก่ 

ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคำ จำนวน 14 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 7 คะแนน

คำชี้แจง จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องหรือสอดคล้องกับบริบทของตัวบทกฎหมาย

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 2 ได้แก่

ตอนที่ 3 ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย จำนวน 3 ข้อ 3 คะแนน

คำชี้แจง ให้อธิบายให้เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็น จะใช้การวาดภาพประกอบด้วยก็ได้

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 3 ได้แก่ 

ตอนที่ 4 ข้อสอบการวินิจฉัยและเขียนตอบทางกฎหมาย จำนวน 1 ข้อ รวม 5 คะแนน

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำหลักกฎหมายที่แนบไปกับข้อสอบ วินิจฉัยตามประเด็นปัญหาและเขียนตอบเป็นภาษากฎหมายตามรูปแบบที่กำหนด  ออกในเรื่องการสมรส + กฎหมายครอบครัวส่วนอื่น ๆ

-ธงคำตอบพร้อมแล้ว-

รหัสธงคำตอบ ปรากฎในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2567 

รายวิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ครูนายจะแจกในห้องสอบในวันสอบ

-ธงคำตอบพร้อมแล้ว-

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด  คลิกเพื่ออ่าน

แนวทางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายวิชา ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คำชี้แจง  

ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน รวมปกแล้ว มี 18 หน้า


ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบ  ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

รหัสธงคำตอบ จะเปิดให้ตรวจสอบหลังจากประกาศเกรดแล้ว

ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ  หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคเรียน ส 30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต

ตอนที่ 1รอ

คำชี้แจง รอ

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 1 ได้แก่ 

ด้วยความปรารถนาดี 

ผู้เข้าสอบต้องทําข้อสอบด้วยตนเองเท่านั้น การปรึกษาผู้อื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการคัดลอกคําตอบของผู้อื่น หรือจ้างวานผู้อื่นให้ทําคําตอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคําตอบแทน ถือเป็นการทุจริตการสอบและเป็นการกระทําที่ผิดวินัยนักเรียนร้ายแรง นักเรียนจะถูกปรับตกในวิชาที่สอบ และถูกลงโทษทางวินัยนักเรียนสถานหนัก