ระบบประมวลผลข้อมูลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

[สำหรับครูที่ปรึกษา]

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียน สอดคล้องกับสภาวการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานราชการให้เข้าสู่ THAILAD 4.0 โดยปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบทั้งหมด 4 ระบบงานหลัก ได้แก่

และตั้งเป้าหมายการเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานการเยี่ยมบ้าน (ฉบับสมบูรณ์)

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานระเบียนสะสมนักเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (ฉบับสมบูรณ์)

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานแบบวัดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (ฉบับสมบูรณ์)

ตัวอย่างหน้าตาเอกสารการเยี่ยมบ้านที่ส่งออกแล้ว

รายงานสรุปการเยี่ยมบ้าน ของ นาย ไพชยนต์ ศรีม่วง 45.pdf

ตัวอย่างหน้าตาเอกสารระเบียนสะสมที่ส่งออกแล้ว

รายงานระเบียนสะสม ของ นาย มงคล สุขีลักษณ์ 45.pdf

ตัวอย่างหน้าตาเอกสาร SDQ ที่ส่งออกแล้ว

รายงานผลแบบประเมิน (SDQ) ฉบับครูประเมินนักเรียน 64 - Google เอกสาร.pdf

ตัวอย่างหน้าตาเอกสาร EQ ที่ส่งออกแล้ว

ม.1_1 เลขที่ 1 ผลการประเมินสุขภาพจิต(EQ)ของ เด็กหญิงเอวา คูกิมิยะ - Google เอกสาร.pdf