ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ส 22101 สังคมศึกษา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายรายวิชา : Course Description

อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งอธิบายธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ  4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ตามที่กำหนด  เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา  แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตน นับถือตามที่กำหนด  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  /  เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด  อภิปรายโครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา  และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี  พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ  เพื่อนำไปสู่การยอมรับ   และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ  ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  สวดมนต์  แผ่เมตตาบริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

 ศึกษา  ระบบสถาบันทางสังคม  สิทธิมนุษยชน  การจัดระเบียบสังคม  ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน  เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน  ตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่  ในฐานะพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย  เพื่อ  ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสุข  โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน     ส 1.1     ม. 2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11

มาตรฐาน     ส 1.2     ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5

มาตรฐาน     ส 2.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4

มาตรฐาน     ส 2.2     ม.2/1, ม.2/2

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด


กำหนดการจัดการเรียนรู้ : Schedule for learning management

6 โครงสร้างรายวิชา ส 22101.pdf

เอกสารการสอนและใบงานต่าง ๆ

ใบความรู้ สำหรับชดเชยการสอน 05 - 06 กันยายน 2562

05092562 ใบความรู้ - ใบงาน เรื่อง ธรรมคุณ 6.pdf

บทสวดมนต์ต่าง ๆ

เอกสารประกอบการเรียนศาสนพิธี ม.2.pdf

บทละคร ม.2

บทการแสดงบทบาทสมมติ ม.5.docx

ตัวอย่างบทละคร

เล่มหนังสั้น 2561.pdf

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สื่อการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม

แบบทดสอบออนไลน์ - Online quiz

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 1 พลเมืองดี ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 2 พลเมืองดี ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครอง ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 4 กฎหมาย ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 5 วัฒนธรรม  ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 6 พระพุทธ  ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 7 พระธรรม  ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 8 พระสงฆ์  ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 9 การปฎิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  ม.2