บทเรียนออนไลน์ มนุษย์กับสังคม [humans and society]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

Keywords :  มนุษย์กับสังคม | มนุษย์และสังคม | humans and society | ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์  | ความรู้เกี่ยวกับสังคม  | ประเภทของสังคมมนุษย์  | หน้าที่สำคัญของสังคมมนุษย์  | โครงสร้างทางสังคม | สภาพสังคมไทย | การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

คำอธิบายรายวิชามนุษย์กับสังคม ม.4 - 6

ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม อิทธิพลของธรรมชาติที่มีต่อชีวิตมนุษย์ บทบาทของมนุษย์กับการสร้างสรรค์และการถ่ายทอดวัฒนธรรม พฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐาน ความแตกต่างกันของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง ฝึกใช้คําถามประกอบคําอธิบาย รู้จักใช้เหตุผล เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม แก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดไปใช้ในการเรียนรู้สังคมปัจจุบัน

ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม เห็นความสําคัญในการร่วมมือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อมนุษย์โลก

ผลการเรียนรู้

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ - แจ้งข่าวสารรายวิชา

มนุษย์กับสังคม.pdf

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม

PowerPoint Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ใบงานสำหรับนักเรียน Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบงาน 

เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนจะสามารถ

สาระการเรียนรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

PowerPoint x สื่อประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม.pdf

Learning unit 2 : พฤติกรรมมนุษย์กับสังคม

PowerPoint Learning unit 2 : พฤติกรรมมนุษย์กับสังคม คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

ใบงานสำหรับนักเรียน Learning unit 2 : พฤติกรรมมนุษย์กับสังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบงาน 

เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนจะสามารถ

สาระการเรียนรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

PowerPoint x สื่อประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : พฤติกรรมมนุษย์กับสังคม

หน่วยที่ 2 พฤติกรรมมนุษย์.pdf

Learning unit 3 : สถาบันทางสังคม

click  PPT For NINE

PowerPoint Learning unit 3 : สถาบันทางสังคม คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนจะสามารถ

สาระการเรียนรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

PowerPoint x สื่อประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : สถาบันทางสังคม

หน่วยที่ 3.pdf

Learning unit 4 : หลักธรรมาภิบาลและสันติ

PowerPoint Learning unit 4 : หลักธรรมาภิบาลและสันติ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนจะสามารถ

สาระการเรียนรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

PowerPoint x สื่อประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : หลักธรรมาภิบาลและสันติ

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศ 😍 หากท่านใดที่สนใจไฟล์ใบงาน รวมถึงสื่อประกอบการสอนแบบ PDF + Word + สื่อแบบ PPT แบบแก้ไขได้ 

📱 กรุณาติดต่อได้ที่ 

💵 [มีค่าสนับสนุนสื่อเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเว็บไซต์จ้า]