บทเรียนออนไลน์ ส 30221 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 4/7

(กฎหมายรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, กฎหมายที่ประชาชนควรรู้)

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนวัชรวิทยา

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ รหัสวิชา ส30221 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย การใช้อำนาจอธิปไตย องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สำรวจความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การได้มาซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมในกฎหมายรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และการเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งระหว่างปีพ.ศ.2540, 2550 และ 2560 รวมไปถึงการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมไทยได้ทุกระดับ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้       

มาตรฐาน ส 2.2  ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4  

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ - แจ้งข่าวสารรายวิชา

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ


Learning unit 2 : สำรวจกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย


Learning unit 3 : แนวคิดและโครงสร้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ


Learning unit 4 : เจาะลึกเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560