บทเรียนออนไลน์ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 

(Population & Environment)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

Keywords : ประชากร | สิ่งแวดล้อม | ทรัพยากรธรรมชาติ | ระบบนิเวศ | การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ | ประชากร | การเปลี่ยนแปลงประชากร | ประชากรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

คำอธิบายรายวิชา ประชากรกับสิ่งแวดล้อม

ศึกษา วิเคราะห์ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศความหมายและความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะประชากรสถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและโลก หลักการและแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

โดยสรุป

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ - แจ้งข่าวสารรายวิชา

แบ่งศึกษาได้ ดังนี้

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม.pdf

Power Point : PPT รายวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการการเรียนรู้เพิ่มเติม

ประชากรและสิ่งแวดล้อม.pdf

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศ 😍 หากท่านใดที่สนใจไฟล์สื่อประกอบการสอนแบบ PDF + สื่อแบบ CANVA แบบแก้ไขได้ 

📱 กรุณาติดต่อได้ที่ 

💵 [มีค่าสนับสนุนสื่อเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเว็บไซต์จ้า]