บทเรียนออนไลน์ ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(ภูมิศาสตร์ ม.1 | ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย + ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย)

Keywords : เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ | วันและเวลาโลก | ทวีปเอเชีย | ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย | ลักษณะทางกายภาพ | ภัยพิบัติ | ภัยด้านสภาพอากาศ | ธรณีพิบัติภัย | การจัดการภัย | ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 


โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ส 21101  ภูมิศาสตร์    จำนวน 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ คำนวณวัน เวลาและเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นรวมถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปเพื่อตอบคำถาม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ระบบธรรมชาติและมนุษย์ การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ การตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามนัย มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย    มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

        

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด ได้แก่  

โครงสร้างรายวิชา  (Course structure)

4.-โครงสร้างหน่วยรายวิชาสังคม-ม.1.pdf

มุมเอกสารเผยแพร่สำหรับครู - นักเรียน

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1

หน่วย 0 - ปฐมนิเทศรายวิชา.pdf

Learning unit 1 - 6 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 6

รวมใบงานสำหรับสอนซ่อมเสริม  link1   link2

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสอนออนไลน์ช่วงนี้นะครับ

มิตรเอิร์ธ – mitrearth 

มิตรเอิร์ธ - mitrearth https://www.facebook.com/mitrearth 

อันไหนมีประโยชน์โหลดเลยครับครู 

ถ้าครูไม่รู้จะเล่ายังไง ผมมีแนวทางการเล่าในยูทูบนะครับ แต่เสียงมันจะมัคทายกหน่อยๆ เอาเนื้อความพอนะครับ https://www.youtube.com/user/supereaks/playlists

คู่มือแอตลาส แผนที่ - World Atlas Map & student world atlas malestrom

student-world-atlas-malestrom.pdf
World Atlas Map ( PDFDrive ).pdf