ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ส 21102, ส 22105 พระพุทธศาสนา 1 - 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(2 ภาคเรียน)

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา (สำหรับสอนเสริมในโรงเรียน)

Keywords : การสังคายนา | การเผยแผ่ | พุทธประวัติ | พุทธสาวก | พุทธสาวิกา | ศาสนิกชน | ชาดก | พระรัตนตรัย | อริยสัจ 4 | พุทธศาสนสุภาษิต | หน้าที่ชาวพุทธ | มารยาทชาวพุทธ | วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ศาสนพิธี | การบริหารจิต | การเจริญปัญญา | ศาสนสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ส 21102, ส 22105 พระพุทธศาสนา 1 - 2  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

....

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด             ได้แก่  มาตรฐาน ส 5.1  ตัวชี้วัดที่ ม. 2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3   มาตรฐาน ส 5.2  ตัวชี้วัดที่ ม.2/1,  ม.2/2 ,ม. 2/3 ,ม.2/4   


เอกสารประกอบการเรียน

โครงสร้างรายวิชา  (Course structure)

ใบงานสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1 คลิก

เฉลยเอกสาร คลิก