ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ส 22102 สังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวอร์ชั่นเดิม

คำอธิบายรายวิชา

ส 22102 สังคมศึกษา 4 จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

อธิบาย  วิเคราะห์  เส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบเวลาของประเทศไทย  กับทวีปต่าง ๆ สาเหตุและแนวทางป้องกันภัย  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ปัจจัยทางกายภาพ  และสังคม  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความคิดเทคโนโลยี  สินค้า  และประชากรในทวีปยุโรป  และแอฟริกา  และทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ในทวีปยุโรปและแอฟริกา เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ลูกโลก  แผนที่  กราฟ  แผนภูมิ  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของประเทศไทย  และทวีปยุโรป  และแอฟริกา เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเปรียบเทียบเวลาของประเทศไทย  กับทวีปต่าง ๆ สาเหตุและแนวทางป้องกันภัยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของเทคโนโลยี สินค้า ประชากรในทวีปยุโรปและแอฟริกา   วิเคราะห์  ปัจจัยการผลิตสินค้า  และบริการ  การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่น การรู้จักออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข        รหัสตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ส 5.1  ม.2/1,ม.2/2  ส 5.2  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4  ส 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 ส 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4

กำหนดภาระงานของนักเรียน

กำหนดชิ้นงาน ส 22102 สังคมศึกษา 4

โครงสร้างรายวิชา / เนื้อหา

6 โครงสร้างรายวิชา.pdf

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสาระภูมิศาสตร์

ชวนเด็ก ๆเล่นเกมกันเถอะ สนุก ได้ความรู้ ได้ภาษา

ที่เว็ป https://world-geography-games.com/world.html 

แบบทดสอบสาระภูมิศาสตร์

ใบงานสาระภูมิศาสตร์

ใบงานภูมิศาสตร์.pdf

โปรแกรมทางภูมิศาสตร์

 windy

เลือกดูได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลม คลื่น เมฆ ฝน หิมะ หรือ อื่นๆ เลือกเวลาได้ว่าจะ real time ตอนนี้ หรือ จะพยากรณ์ไปข้างหน้า เลือกท้องที่พิกัดที่ต้องการ เปลี่ยนภาษา และ หน่วยการวัดต่างๆได้ด้วย เมนูใช้ง่าย ที่สำคัญคือค่อนข้างถูกต้อง ใกล้เคียงกับที่จ่ายตังค์ซื้อข้อมูล และ สำคัญที่สุดคือฟรีครับ

Google Map

Google Maps คือ บริการแผนที่ของ Google ซึ่งให้บริการ Services ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ทั้งหมด โดยในปัจจุบัน แผนที่ของกูเกิ้ลนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทมาก 

Street View

เรียกดูข้อมูลล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดจาก Google สำรวจเนื้อหาจากผู้อื่น และสร้างเนื้อหาของคุณเองด้วยแอปนี้หรือกล้อง 360 

Google Earth 

ด้วย Google Earth สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท่องโลกทำได้ง่ายเพียงเลื่อนด้วยปลายนิ้ว บินเหนือเมือง 3 มิติอย่างลอนดอน โตเกียว และโรม ร่อนลงมาดูโลกที่ระดับพื้นถนนด้วย Street View ที่ผสานรวมไว้ให้ ค้นพบเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากพาร์ทเนอร์อย่าง BBC Earth, Nasa และ Sesame Street 

ventusky

The Ventusky application is accessible to anyone around the world, aimed at improving awareness about meteorological events in our atmosphere. Images from the application can be redistributed with source and thus help us achieve our goal. 

tropicaltidbits.com

This page supplies graphical forecasts from numerical weather models. Global models with imagery for the entire world include the ECMWF, GFS, ICON, CMC, NAVGEM, and their associated ensemble prediction systems. Mesoscale models for the United States include the NAM in various forms, the HRRR, several other WRF variants, and the Canadian RGEM and HRDPS. The mesoscale hurricane models HWRF and GFDL are run on tropical disturbances and storms. Climate models like the CFSv2, CanSIPS, and NMME provide monthly to seasonal forecasts. Products include map displays, model-derived soundings, and vertical cross sections.  

http://paipibat.com/

เว็บภัยพิบัติ Paipibat.com

ให้ความจริง ให้ความรู้ ทางภัยพิบัติ เพื่อสู้ข่าวลือ ลดความตื่นกลัว

สื่อเรียนรู้ด้วยตนเองสาระเศรษฐศาสตร์

แบบทดสอบสาระเศรษฐศาสตร์

แหล่งเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์