ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ส 22105 - 22106 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

[อาณาจักรอยุธยา - ธนบุรี - อารยธรรมเอเชีย - พัฒนาการประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย]

Keywords : หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | อาณาจักรอยุธยา | อาณาจักรธนบุรี | บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา | บุคคลสำคัญ | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 | สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ | สมเด็จพระสุริโยทัย | สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | สมเด็จพระนารายณ์มหาาย์ | สมเด็จพระเพทราชา | ออกญาโกษาธิบดี | สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก | เจ้าพระยาสุรสีห์ | พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชีย | แหล่งอารยธรรมทวีปเอเชีย

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส 22105 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ส 4.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 รวม 8 ตัวชี้วัด


รายวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส 22106 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.2/3 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 รวม 5 ตัวชี้วัด


Learning unit 0 : แนะนำรายวิชา ส 22105 - 106

เป้าหมายของการเรียนรายวิชา ส 22105 - 106 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ นำเสนอให้เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ และอธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา กล่าวถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมาได้

 • แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดกลุ่มการเรียน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน แนะนำรายวิชา ส 22105 - 106 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • ตรวจสอบคะแนนสอบก่อนเรียน คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์

Learning unit 1 : ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้​

 1. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆได้​

 2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้​

 3. เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ​

Learning unit 2 : พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

จุดประสงค์การเรียนรู้​

 1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ ได้​

 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาได้​

 3. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมาได้​

Learning unit 3 : พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี

จุดประสงค์การเรียนรู้​

 1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆได้​

 2. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมาได้​

Learning unit 4 : ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้​

 1. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมาได้​

Learning unit 5 : ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย

จุดประสงค์การเรียนรู้​

 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชียได้​

Learning unit 6 : แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย

จุดประสงค์การเรียนรู้​

 1. ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียได้​

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.2

1650954434_d_1 ประวัติศาสตร์ ม.2 ครู.pdf

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับครู) คลิก

1650954473_d_1 ประวัติศาสตร์ ม.2 นักเรียน.pdf

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับนักเรียน) คลิก

1652601964_d_1 ม.2 เทอม 2.pdf

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับนักเรียน) คลิก

1652601881_d_1 ม.2 เทอม 2 ครู 1.pdf

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับครู 1) คลิก

1652601881_d_2 ม.2 เทอม 2 ครู 2.pdf

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับครู 2) คลิก

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง