บทเรียนออนไลน์ ส 22105 - 22106  ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

[อาณาจักรอยุธยา - ธนบุรี - อารยธรรมเอเชีย - พัฒนาการประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย]

Keywords : หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | อาณาจักรอยุธยา | อาณาจักรธนบุรี | บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา | บุคคลสำคัญ | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 | สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ | สมเด็จพระสุริโยทัย | สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | สมเด็จพระนารายณ์มหาาย์ | สมเด็จพระเพทราชา | ออกญาโกษาธิบดี | สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก | เจ้าพระยาสุรสีห์ | พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชีย | แหล่งอารยธรรมทวีปเอเชีย 

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาประวัติศาสตร์ 3  รหัสวิชา ส 22105   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  0.5  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด    ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ส 4.3     ม.2/1   ม.2/2 ม.2/3   รวม    8   ตัวชี้วัด


รายวิชาประวัติศาสตร์ 4   รหัสวิชา ส 22106  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  0.5  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด    ส 4.3 ม.2/3 ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2       รวม    5   ตัวชี้วัด


Learning unit 0 : แนะนำรายวิชา ส 22105 - 106

เป้าหมายของการเรียนรายวิชา ส 22105 - 106 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ นำเสนอให้เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ และอธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา กล่าวถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมาได้

Learning unit 1 : ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้​

Learning unit 2 : พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

จุดประสงค์การเรียนรู้​

Learning unit 3 : พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี

จุดประสงค์การเรียนรู้​

Learning unit 4 : ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้​

Learning unit 5 : ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย

จุดประสงค์การเรียนรู้​

Learning unit 6 : แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย

จุดประสงค์การเรียนรู้​

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ม.2

1650954434_d_1 ประวัติศาสตร์ ม.2 ครู.pdf

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับครู) คลิก

1650954473_d_1 ประวัติศาสตร์ ม.2 นักเรียน.pdf

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับนักเรียน) คลิก

1652601964_d_1 ม.2 เทอม 2.pdf

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับนักเรียน) คลิก

1652601881_d_1 ม.2 เทอม 2 ครู 1.pdf

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับครู 1) คลิก

1652601881_d_2 ม.2 เทอม 2 ครู 2.pdf

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.2 (สำหรับครู 2) คลิก

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง