บทเรียนออนไลน์ ส 23105, ส 23106  ประวัติศาสตร์ 5 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

(1 ปีการศึกษา 2 ภาคเรียน) (ภาคเรียนที่ 1) ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 - 7) และ (ภาคเรียนที่ 2) ประวัติศาสตร์ไทยสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.7- ปัจจุบัน และพัฒนาการประวัติศาสตร์สากล) สำหรับจัดการเรียนสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น 

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  โรงเรียนวัชรวิทยา

Keywords : วิธีการทางประวัติศาสตร์ | หลักฐานทางประวัติศาสตร์ | พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ | รัตนโกสินทร์ตอนต้น | สมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ | สมัยประชาธิปไตย | พระมหากษัตริย์ไทย | ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย | บุคคลสำคัญ | ภูมิภาคของโลก | ความร่วมมือ | ความขัดแย้ง | องค์กรระหว่างประเทศ 

คำอธิบายรายวิชา

ส 23105  ประวัติศาสตร์  5  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง                  

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นของตน และในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์                 

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่าง ๆ เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทยในเรื่อง การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก                 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 รหัสตัวชี้วัดส 4.1     ม.3/1,ม.3/2ส 4.3     ม.3/1,ม.3/2,ม.3/4  รวมทั้งหมด   5  ตัวชี้วัด

เป้าหมายของการเรียนรายวิชา ส 23105 - 106 ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เรื่องราว เหตุการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวที่สนใจ วิเคราะห์พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกได้ วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง ตลอดจนความพยายามในการขจัดความขัดแย้ง

เอกสารประกอบการสอน - ใบงาน

ภาคเรียนที่ 1

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.3 (สำหรับครู) คลิก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.3 (สำหรับนักเรียน) คลิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฎิรูปประเทศ

ภาคเรียนที่ 2

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.3 (สำหรับครู) คลิก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ม.3 (สำหรับนักเรียน) คลิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน

แผนการสอนประวัติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

เฉลยใบงานวิชาประวัติศาสตร์ 5 - 6 สำหรับนักเรียนทบทวนและตรวจสอบตนเอง คลิกที่นี้

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสาระประวัติศาสตร์

แบบทดสอบสาระประวัติศาสตร์  - Online quiz

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยที่ 3 บทบาทของไทยในสังคมโลก ม.3

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม