กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์พระราชา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

ปีการศึกษา 2565

โดย  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กำแพงเพชร

ประกาศผลกิจกรรม + ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ประกาศผลการประกวด ปศพพ. 2565 - วัชรวิทยา.pdf

จุดส่งผลงานสำหรับคุณครู

คุณครูสามารถส่งผลงานได้ถึง วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. 

อย่าลืมใส่ชื่อ นามสกุล และโรงเรียน ในผลงานด้วยนะครับ

สำหรับส่งผลงานเข้าประกวด (ครู) กิจกรรมการประกวดการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา ปี 2565 (การตอบกลับ)

จุดส่งผลงานสำหรับนักเรียน

สำหรับส่งไฟล์ Infographic กิจกรรมการประกวดถอดรหัสหลักคิด "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และการประกวดอารยกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (สำหรับนักเรียน)

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. อย่าลืมใส่ชื่อ นามสกุล และโรงเรียน ในผลงานด้วยนะครับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 คือ 2 เงื่อนไข 3 ห่วงพอเพียง 4 มิติคุณภาพ

และควรกำหนดประเด็น แล้วนำไปถอดหลักคิด

65 สำหรับส่งไฟล์ Infographic กิจกรรมการประกวดการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับนักเรียน) (การตอบกลับ)