แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 

ภาคเรียน 1/2566

รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4, 6/5, 6/6 และ 6/7

ระบบส่งงาน

ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน [งานเดี่ยว | งานกลุ่ม]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่  https://www.facebook.com/naynaiacax  ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบส่งงาน ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ ปีการศึกษา 2566

ระบบการทดสอบ

13 มี.ค. - 17 มี.. 66 : สอบจัดกลุ่มการเรียน [สอบทุกห้อง]

FINAL ส 30242 ปีการศึกษา 2566 [นอกตาราง]

การวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2566 รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4, 6/5, 6/6 และ 6/7

👍 คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 🎉

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 [นอกตาราง] 

คำชี้แจง  

คำอธิบายแนวปฎิบัติเป็นลำดับขั้นตอน

Midterm & Final ส 30242 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบกลางภาค 1/2565 [นอกตาราง] 

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]


คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติหลัก

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบปลายภาค 1/2565 [นอกตาราง] 

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]