บทเรียนออนไลน์ ส 30242  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ห้องเรียนนักลงทุน และความฉลาดรู้ด้านการเงิน

Keywords : การลงทุน | ความฉลาดรู้ทางการเงิน

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : ห้องเรียนนักลงทุน และความฉลาดรู้ด้านการเงิน

วัตถุประสงค์  

เมื่อจบ  Learning unit 2 จะทำให้นักเรียนสามารถ

เอกสารประกอบการเรียน : เศรษฐศาสตร์กับการวางแผนการเงิน "FINANCIAL BOOK"  

นักเรียนสามารถกดที่รูปภาพหรือรายการด้านล่าง เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ต้องการได้เลยจ้า

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : ห้องเรียนนักลงทุน และความฉลาดรู้ด้านการเงิน