บทเรียนออนไลน์ ส 30242  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่นยืน

Keywords : เศรษฐกิจพอเพียง | การพัฒนาที่ยั่งยืน   | การทำสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองกำแพง  #กำแพงเพชรบ้านฉัน  #ของดีเมืองกำแพง

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมภาคปฎิบัติ ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

ผลงานสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองกำแพง ปีการศึกษา 2566

ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ปีการศึกษา 2566