บทเรียนออนไลน์ ส 30242  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่นยืน

กิจกรรมภาคปฎิบัติ ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Keywords : เศรษฐกิจพอเพียง | การพัฒนาที่ยั่งยืน   | การทำสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองกำแพง  #กำแพงเพชรบ้านฉัน  #ของดีเมืองกำแพง

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ลงทะเบียนหัวข้อสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองกำแพง (วัชรวิทยารักษ์ถิ่น) ปีการศึกษา 2567

ผลงานสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองกำแพง ปีการศึกษา 2566

ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ปีการศึกษา 2566