บทเรียนออนไลน์ ส 30242

UNIT 3 : เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น


  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม


  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์ เมื่อจบ Learning unit 3 จะทำให้นักเรียนสามารถ

1. ....................................