กิจกรรมปล่อยของ

Long Learn Do to ASEAN

โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

8 สิงหาคม 2565

Long Learn Do to ASEAN - เริ่มงานเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนวัชรวิทยา

ในงานพบกับ กิจกรรมบูทความรู้ การแสดง การประกวด Asean costume content (ยุวฑูตอาเซียน) และอื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม

"กิจกรรมปล่อยของ SOFTTHAS Long Learn Do" โดยหกกลุ่มสาระฯ

 • เกียรติบัตรการแข่งขันการแข่งขันประกวด ดาว - เดือน - ดาวเด่น

 • เกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • แข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ (3 แขนง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • คลิก ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - 3 สิงหาคม 2565

 • ข้อสอบแข่งขันกฎหมาย 3 สิงหาคม 2565 ฉบับเผยแพร่

 • Kahoot การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ

 • คลิก ผลการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ (3 แขนง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - 4 สิงหาคม 2565

รายการกิจกรรมการแข่งขัน - การประกวด

 • แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ประเภททีม 2 คน) แข่งขัน 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลูเขียว อาคาร 4

 • แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม 2 คน) แข่งขัน 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลูเขียว อาคาร 4

 • แข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ (3 แขนง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม 2 คน) แข่งขัน 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลูเขียว อาคาร 4

ประกาศรายชื่อ การแข่งขันประกวด ดาว - เดือน - ดาวเด่น

ประกาศลำดับทีม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ประเภททีม 2 คน)

ประกาศลำดับทีม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (ประเภททีม 2 คน)

ประกาศลำดับทีม การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ (ประเภททีม 2 คน)

สมัครแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

(ประเภททีม 2 คน)

ตรวจรายชื่อลงทะเบียนตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

(ประเภททีม 2 คน)

สมัครแข่งขันประกวด ดาว - เดือน - ดาวเด่น Asean costume content

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ประเภทเดี่ยว, คู่ห้อง, อิสระ)

ตรวจรายชื่อลงทะเบียนAsean costume content (ยุวฑูตอาเซียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

สมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ประเภททีม 2 คน)

ตรวจรายชื่อลงทะเบียนตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ประเภททีม 2 คน)

สมัครแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ (3 แขนง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ประเภททีม 2 คน)

ตรวจรายชื่อลงทะเบียน

ตอบปัญหารัฐศาสตร์ (3 แขนง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ประเภททีม 2 คน)