ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระบบตรวจสอบคะแนนสำหรับนักเรียน - ผู้ปกครอง - ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียน  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน รวมถึงติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

13 พ.ค. 2567 - สมุดคะแนน จะยึดตามวันที่ล่าสุดในสมุดคะแนน กรณีมีการส่งงานเข้ามาหลังเวลาที่อัพเดตในสมุดคะแนน ให้เก็บหลักฐานการส่งงานไว้ สมุดคะแนนไม่ได้อัพเดตตลอดเวลา แต่อัพเดตเป็นรายครั้งเมื่อครูผผู้สอนมาเช็คงานเพื่อลงคะแนน ยึดเวลาตาม Google from เป็นสำคัญ

13 พ.ค. 2567 - ไม่รับส่งสมุดแล็คเชอร์เป็นเล่ม รับเฉพาะการสแกนไฟล์ส่งเท่านั้น งานใดที่จะรับเป็นกระดาษ จะมีการแจ้งทุกครั้งและต้องส่งเป็นแบบออนไลน์ควบคู่ หากไม่ได้แจ้ง ให้ส่งเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ ั้งนี้จะมีอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติหลังจากส่งงานเสร็จทุกครั้ง

จุดตรวจสอบสมุดคะแนนเก็บ [Excel 365]

กรุณาเลือกวิชาที่ต้องการตรวจสอบ โดยการกดเมนูที่ซ่อน แล้วกดที่รูปภาพ กรอกรหัสผ่าน และตรวจสอบได้เลยครับ

คะแนนรวม  ส30228 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

คะแนนรวม ส30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6

คะแนนรวม ส30242 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.6/4 - 6/7

คะแนนรวม ส30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ม.5/4 - 5/7

เช็คเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ที่จะตรวจทานเวลาเรียนของตนเอง หากไม่ตรวจทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้เป็นกรณีไป

สมุดเช็คเวลาเรียนนักเรียนครูนายสังคมศึกษา

ประกาศผลการเรียน ร. ภาคเรียนที่ 1/2567

ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ที่จะตรวจทานคะแนนของตนเอง หากไม่ตรวจทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคะแนนให้เป็นกรณีไป

-รอผล -

ตรวจทานคะแนนฉบับส่งวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ยังไม่ประกาศ)

ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ที่จะตรวจทานคะแนนของตนเอง หากไม่ตรวจทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคะแนนให้เป็นกรณีไป

ตรวจทาน 50 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน 

ภายใน 4 ส.ค. 2566 ก่อน 12.00 น.  หลังจากเวลาดังกล่าว คะแนนที่ปรับจะปรากฎตอน 100 คะแนน

ตรวจทาน 100 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน 

ภายใน 5 ต.ค. 2566 ก่อน 23.00 น.  หลังจากเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถปรับแก้คะแนนได้อีก

ตรวจทานที่ https://nine.wr.ac.th/score/2567-1