รวมงานศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

รวบรวมโดย ครูนาย สังคมศึกษา

คู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คู่มือการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1 (1).pdf
20191106114204JtMTsS6..pdf