บทเรียนออนไลน์ วิชา ส 30240 เศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม 

และ วิชา ส 30241 การเงิน การคลังและการธนาคาร 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [ม.4 - 6]  [เรียนรวมแบบ 2IN1]

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

[เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป]

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม (Course Description)

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม) รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ส30240 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในเรื่องการผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน

ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา กระบวนการ RCA กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 STEPs) มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐

เพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทย ตระหนักถึงผลกระทบของการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจของครัวเรือนมีค่านิยมที่ดีในการบริโภค ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี                  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข


ผลการเรียนรู้

จำนวนทั้งสิ้น 7 ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาการเงิน การคลังและการธนาคาร  (Course Description)

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม) รายวิชาการเงิน การคลังและการธนาคาร  รหัสวิชา ส30241 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเงิน ระบบการเงิน การคลัง นโยบายทางการคลัง รายได้ประชาชาติ ระบบการธนาคาร รูปแบบและกระบวนการทางภาษีอากร ปัญหาการเงินการคลังในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล

ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา กระบวนการ RCA กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 STEPs) มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐

เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการเงิน การคลัง ตระหนักในสภาพปัญหา และเห็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยใช้นโยบายการเงิน การคลังที่ถูกต้อง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้

จำนวนทั้งสิ้น 3 ผลการเรียนรู้

Learning unit 0 : แนะนำรายวิชา

ขอบคุณความอนุเคราะห์สื่อการสอน จาก วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553) คลิกเพื่อดาวน์โหลดทั้งหมด

Learning unit 1 - 9 : รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หน่วย 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 

Learning unit 2 : การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน

หน่วย 2 อุปสงค์และอุปทาน.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 2 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน

Learning unit 3 : ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ

หน่วย 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีฯ.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ

Learning unit 4 : การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร

หน่วย 4 การผลิต ต้นทุน รายรับ.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 4 การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร

Learning unit 5 : ตลาดและการกำหนดราคา

หน่วย 5 ตลาดและราคา.pdf

Learning unit 6 : บัญชีรายได้ประชาชาติ

หน่วย 6 รายได้ประชาชาติ.pdf

Learning unit 7 : การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน

หน่วย 7 การเงินการธนาคาร.pdf

Learning unit 8 : บทบาททางเศรษฐกิจภาครัฐและนโยบายการคลัง

หน่วย 8 นโยบายการคลัง.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 8 บทบาททางเศรษฐกิจภาครัฐและนโยบายการคลัง

Learning unit 9 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หน่วย 9 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หนังสือเศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่ - ธนาคารแห่งประเทศไทย.pdf
MACRO ECONOMICS.pdf

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - Online learning resources

เกี่ยวกับโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คลิก http://www.set.or.th/phetecon 

คลิกเพื่อเปิดเพลย์ลิสต์  Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา