บทเรียนออนไลน์ วิชา ส 30240 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

[เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป]

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสวิชา ส 30240 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

......

ตัวชี้วัด ส 3.1 ม5/1, ม5/2, ม5/3, ม5/4 , ส 3.2 ม5/1, ม5/2 , ม5/3

Learning unit 0 : แนะนำรายวิชา

ขอบคุณความอนุเคราะห์สื่อการสอน จาก วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553) คลิกเพื่อดาวน์โหลดทั้งหมด

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วย 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์.pdf

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

Learning unit 2 : การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 2 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน

หน่วย 2 อุปสงค์และอุปทาน.pdf

Learning unit 3 : ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ

หน่วย 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานและการประยุกต์ทฤษฎีฯ.pdf

Learning unit 4 : การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 4 การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร

หน่วย 4 การผลิต ต้นทุน รายรับ.pdf

Learning unit 5 : ตลาดและการกำหนดราคา

หน่วย 5 ตลาดและราคา.pdf

Learning unit 6 : บัญชีรายได้ประชาชาติ

หน่วย 6 รายได้ประชาชาติ.pdf

Learning unit 7 : การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน

หน่วย 7 การเงินการธนาคาร.pdf

Learning unit 8 : บทบาททางเศรษฐกิจภาครัฐและนโยบายการคลัง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยที่ 8 บทบาททางเศรษฐกิจภาครัฐและนโยบายการคลัง

หน่วย 8 นโยบายการคลัง.pdf

Learning unit 9 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หน่วย 9 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ.pdf

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หนังสือเศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่ - ธนาคารแห่งประเทศไทย.pdf
MACRO ECONOMICS.pdf

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - Online learning resources

เกี่ยวกับโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คลิก http://www.set.or.th/phetecon

คลิกเพื่อเปิดเพลย์ลิสต์ Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา