บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

(เศรษฐศาสตร์น่ารู้, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจพอเพียง, ความฉลาดรู้ทางการเงินและการลงทุน, A-level soc สังคมศาสตร์, เศรษฐกิจชุมชน, การพัฒนาที่ยั่งยืน SGDs, โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model, กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ )

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

บางลิงก์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

Keywords : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ | หน่วยเศรษฐกิจ | ระบบเศรษฐกิจ | ตลาด | การกำหนดราคา | ค่าจ้าง | เศรษฐกิจพอเพียง | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สหกรณ์ | นโยบายการเงิน | นโยบายการคลัง | การกระจายรายได้ | เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

คำอธิบายรายวิชา (สาระพื้นฐาน) รายวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชาส32103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับ การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเทศและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการอภิปราย กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 3.1 ตัวชี้วัดที่ ม. 4-6/1, ม. 4-6 /2, ม. 4-6 /3, ม. 4-6 /4

มาตรฐาน ส 3.2 ตัวชี้วัดที่ ม. 4-6/1, ม. 4-6 /2, ม. 4-6 /3

รวม 2 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด

Learning unit : 0 - 5 : หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 - 5

อย่าลืมอ่าน !!! นักเรียนสามารถกดที่รูปภาพ เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ต้องการได้เลยจ้า

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - Online learning resources

เกี่ยวกับโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คลิก http://www.set.or.th/phetecon

คลิกเพื่อเปิดเพลย์ลิสต์ Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา

Mr.Econ เสดสาดภาษาคน รับสอนพิเศษเศรษฐศาสตร์ ติวเศรษฐศาสตร์ https://www.facebook.com/mreconomics