บทเรียนออนไลน์ ส 30222  การเมืองการปกครองไทย

หลักพื้นฐานการเมืองการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   [สำหรับห้องเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์] 

keyword : การเมืองการปกครองไทย | หลักพื้นฐานการเมืองการปกครอง | การปกครองของไทย | วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับสอนทบทวนให้แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์และผู้ที่สนใจ

คำอธิบายรายวิชาการเมืองการปกครองไทย  (Course Description)

รายวิชาการเมืองการปกครองไทย  รหัสวิชา ส 30222  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เวลาเรียน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โครงสร้าง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองการปกครองไทย  บทบาทและ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อการเมืองการปกครอง ลักษณะและพัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย  บทบาทของประชาชนไทยในการธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทย  ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคง

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้   ได้แก่

คำอธิบายรายวิชาหลักพื้นฐานการเมืองการปกครอง  (Course Description)

รายวิชาหลักพื้นฐานการเมืองการปกครอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เวลาเรียน  80  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  2.0  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และเกี่ยวกับหลักฐานและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกรองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้าง องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ของสถาบันทางการเมืองการปกครองไทย บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อการเมืองการปกครอง ลักษณะและพัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยของไทย บทบาทของประชาชนไทยในการธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

         โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มโดยใช้ Active Learning

         เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพื้นฐานการเมืองการปกครองของไทย ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และมีสอนสังคมในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีความมั่งคง รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านเทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียนรู้   ได้แก่

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

แนะนำรายวิชา ส 30222  การเมืองการปกครองของไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง


1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง.pdf

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 2 : ประวัติการเมืองการปกครองของไทย

(รวมหน่วย 1, 2 และ 3 เดิม) unit 2 ประวัติการเมืองการปกครองของไทยก่อนการเปลี่ยนแปลง 2475 + unit 3 : การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลง 2475


Learning unit 3 : กระบวนการและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ


Learning unit 4 : การเมืองการปกครองของไทยยุคปัจจุบัน


สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง