บทเรียนออนไลน์ ส 30227  การบริหารรัฐกิจ  

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.5/6)

[รัฐประศาสนศาสตร์ | การบริหารราชการแผ่นดิน | public administration | พาราไดม์ 5 พาราไดม์ | นโยบายสาธารณะ | องค์การและการจัดการองค์การ | การบริหารงานบุคคล | การบริหารการคลังสาธารณะ | รัฐบาลดิจิทัล | การบริหารรัฐกิจกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม | ดีเบต  ]

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

political and administrative science , science of administration , รัดถะปฺระสาสะนะสาด

คำอธิบายรายวิชาการบริหารรัฐกิจ   (Course Description)

รหัสวิชา ส30227 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม) รายวิชาการบริหารรัฐกิจ รหัสวิชา ส30227 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษา อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ความหมายของการบริหาร ความหมายของการบริหารรัฐกิจ การบริหารรัฐกิจในลักษณะที่เป็นศาสตร์ และเป็นศิลป์ ความสำคัญของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น พาราไดม์ของวิชาบริหารรัฐกิจ สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์การและการจัดรูปแบบองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ รวมไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินของราชอาณาจักรไทย การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การศึกษาการบริหารรัฐกิจในระดับท้องถิ่น และการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลก

ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา กระบวนการ RCA กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 STEPs) มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทางทฤษฎีของวิชาการบริหารรัฐกิจ และเห็นคุณค่าการนำความรู้ในหลักวิชาการบริหารรัฐกิจไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจน นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ผลการเรียนรู้  

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ผลการเรียนรู้ 

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

นักเรียนชั้น ม.5/6 ทุกคนจะต้องทำแบบฟอร์ม 2 ชุด ได้แก่

สื่อการสอน Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

แนะนำรายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ.pdf
00 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อฯ.pdf

Learning unit 1 - 4 : ทางเข้าหน่วยการเรียนรู้

เอกสารรายวิชา - ภาระงานรายวิชา (สำคัญ)

S30231 - สรุปวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

เอกสารรายวิชา ส 30227 : สรุปความรู้การบริหารรัฐกิจ ม้วนเดียวจบภายใน 15 หน้า  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายวิชา PA200  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (Introduction to Public Administration) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ  ดร.พจน์ พจนพาณิชย์กุล (ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สื่อประกอบการสอน