บทเรียนออนไลน์ ส 30227 การบริหารรัฐกิจ

[ส30231 เดิม - รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารราชการแผ่นดิน, public administration]

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5/6)

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

political and administrative science , science of administration , รัดถะปฺระสาสะนะสาด

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาการบริหารรัฐกิจ รหัสวิชา ส 30227 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของการบริหาร ความหมายของการบริหารรัฐกิจ การบริหารรัฐกิจในลักษณะที่เป็นศาสตร์ และเป็นศิลป ความสำคัญของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น พาราไดร์ของวิชาบริหารรัฐกิจ สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์การและการจัดรูปแบบองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา กระบวนการ RCA กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs) กระบวนการหลักคิด 3 ห่วง 2 เงือนไข 4 มิติ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายของการบริหาร ความหมายของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจในลักษณะที่เป็นศาสตร์ และเป็นศิลป ความสำคัญของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น พาราไดร์ของวิชาบริหารรัฐกิจ สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์การและการจัดรูปแบบองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจน นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษระอันพึงประสงค์ ตาม ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ ได้แก่

  1. สามารถวิเคราะห์ความสำคัญของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น

  2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

  3. มีความรู้และเข้าใจพาราไดร์ของวิชาบริหารรัฐกิจ สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์การและการจัดรูปแบบองค์การ

  4. เห็นคุณค่าการนำความรู้ทางด้านบริหารรัฐกิจ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

  • หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา แผนการวัดและประเมินผล แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 30227 การบริหารรัฐกิจ คลิก

แนะนำรายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ.pdf
00 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อฯ.pdf

Learning unit 1 - 4 : ทางเข้าหน่วยการเรียนรู้

เอกสารรายวิชา - ภาระงานรายวิชา (สำคัญ)

S30231 - สรุปวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

เอกสารรายวิชา ส 30227 : สรุปความรู้การบริหารรัฐกิจ ม้วนเดียวจบภายใน 15 หน้า คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายวิชา PA200 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (Introduction to Public Administration) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สื่อประกอบการสอน