บทเรียนออนไลน์ ส 30227  การบริหารรัฐกิจ  

[ส30231 เดิม - รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารราชการแผ่นดิน, public administration]

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.5/6)

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

political and administrative science , science of administration , รัดถะปฺระสาสะนะสาด

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาการบริหารรัฐกิจ  รหัสวิชา ส 30227  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    เวลาเรียน  80  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  2.0  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของการบริหาร ความหมายของการบริหารรัฐกิจ การบริหารรัฐกิจในลักษณะที่เป็นศาสตร์ และเป็นศิลป ความสำคัญของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น พาราไดร์ของวิชาบริหารรัฐกิจ สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์การและการจัดรูปแบบองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา กระบวนการ RCA  กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ( 5 STEPs)  กระบวนการหลักคิด 3 ห่วง 2 เงือนไข 4 มิติ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายของการบริหาร ความหมายของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจในลักษณะที่เป็นศาสตร์ และเป็นศิลป ความสำคัญของการบริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น พาราไดร์ของวิชาบริหารรัฐกิจ สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะและการวางแผน องค์การและการจัดรูปแบบองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจน นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษระอันพึงประสงค์ ตาม ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้       ได้แก่

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

แนะนำรายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ.pdf
00 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อฯ.pdf

Learning unit 1 - 4 : ทางเข้าหน่วยการเรียนรู้

เอกสารรายวิชา - ภาระงานรายวิชา (สำคัญ)

S30231 - สรุปวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

เอกสารรายวิชา ส 30227 : สรุปความรู้การบริหารรัฐกิจ ม้วนเดียวจบภายใน 15 หน้า  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายวิชา PA200  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (Introduction to Public Administration) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ  ดร.พจน์ พจนพาณิชย์กุล (ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สื่อประกอบการสอน