บทเรียนออนไลน์ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Introduction to Law  สำหรับเตรียมนิติศาสตร์

(บทเรียนนี้สงวนสำหรับนักเรียนในแผนการเรียนนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ที่มุ่งศึกษาต่อในโครงการ Pre-deegee และเตรียมสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์เท่านั้น เนื่องจากมีเนื้อหาที่ลึกเกินกว่าเนื้อหาในการเรียนปกติ)

โดย ครูมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ ประเภทต่างๆ ของกฎหมาย การตีความกฎหมาย บทบาทกฎหมายกับความสงบสุขของประชาชน บทบาทกฎหมายกับศีลธรรมอันดีของประชาชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายกับสวัสดิภาพของประชาชน สิทธิในทางกฎหมาย อายุความ บทบัญญัติกฎหมายที่สำคัญซึ่งใช้บังคับในประเทศไทยในปัจจุบัน

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP01-ความทั่วไปเกี่กยวกับกฎหมาย-1slide.pdf

Learning unit 2 : ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการระบบกฎหมาย : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP02-01-ระบบซิวิลลอว์-1Slide.pdf

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการระบบกฎหมาย : ส่วนที่ 1 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

176101-EP02-02-Common-Law-1Slide.pdf

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการระบบกฎหมาย : ส่วนที่ 2 ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

176101-EP02-03-ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย-1Slide.pdf

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการระบบกฎหมาย : ส่วนที่ 3 วิวัฒนาการกฎหมายไทย

Learning unit 3 : บ่อเกิดและการตรากฎหมาย : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP03-01-บ่อเกิดของกฎหมาย-1Slide.pdf

บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย [ที่มาของกฎหมาย]

176101-EP03-02-การจัดทำกฎหมาย-1slide.pdf

บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย [การตรากฎหมาย]

Learning unit 4 : การใช้บังคับกฎหมาย (เวลา สถานที่ บุคคล ตีความ อุดช่องว่าง) : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP04-01-การใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา-1slide.pdf

บทที่ 4 การบังคับกฎหมาย : เวลา

176101-EP04-02-การใช้บังคับกฎหมายตามหลักดินแดน-1slide.pdf

บทที่ 4 การบังคับกฎหมาย : สถานที่ และ บุคคล

176101-EP04-03-การตีความกฎหมาย-1slide.pdf

บทที่ 4 การบังคับกฎหมาย : ตีความกฎหมาย

176101-EP04-04-อุดช่องว่างกฎหมาย-1slide.pdf

บทที่ 4 การบังคับกฎหมาย : ช่องว่างและการอุดช่องว่างกฎหมาย

Learning unit 5 : ประเภทของกฎหมาย : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP05-01-ประเภทของกฎหมาย-1Slide.pdf

บทที่ 5 ประเภทของกฎหมาย  คลิก

Learning unit 6 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP06-01-ความทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ-1Slide.pdf

บทที่ 6 ความทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ : ความเบื้องต้น  คลิก

176101-EP06-02-ใช้และบังคับตามสิทธิ-1Slide.pdf

บทที่ 6 ความทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ : การใช้และการบังคับสิทธิ์  คลิก

176101-EP06-03-เคลื่อนไหวสิทธิ-1Slide.pdf

บทที่ 6 ความทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ : องค์ประกอบและเคลื่อนไหวสิทธิ  คลิก

Learning unit 7 : ผู้ทรงสิทธิทรงหน้าที่ : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP07-ผู้ทรงสิทธิทรงหน้าที่-1Slide.pdf

บทที่ 7 ผู้ทรงสิทธิทรงหน้าที่  คลิก

Learning unit 8 : วัตถุแห่งสิทธิ : ใช้อีเมล์ @wr.ac.th

176101-EP08-วัตถุแห่งสิทธิ-1Slide.pdf

บทที่ 8 วัตถุแห่งสิทธิ  คลิก