บทเรียนออนไลน์ รายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

Keywords : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ | กฎหมายน่ารู้ |  กฎหมายเบื้องต้น | กฎหมายแพ่ง | กฎหมายอาญา | รัฐธรรมนูญ | กฎหมายปกครอง | กฎหมายภาษีอากร | กฎหมายแรงงาน | กฎหมายการรับราชการทหาร | กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค | กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก | กระบวนการยุติธรรม

โดย ครูมงคล สุขีลักษณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

คำอธิบายรายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (Course Description)

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม) รายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ รหัสวิชา ส30220 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ที่มา และประเภทของกฎหมาย ศึกษากฎหมายไทยในเรื่องวิวัฒนาการ การจัดทำ การบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้กฎหมายในท้องถิ่นและสังคมไทยและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ เห็นความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา กระบวนการ RCA กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 STEPs) มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐

เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตระหนักในคุณค่า ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทยและอาเซียน สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้

1.ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายว่ามีประโยชน์และจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสังคม

2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิชากฎหมาย

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่จะนำมาบังคับใช้ในสังคม ทั้งสังคมภายในประเทศและสังคมนานาประเทศ

4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ของการร่างและการประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร

5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย

6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยระเบียบแห่งอำนาจรัฐและกำหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีฐานะเหนือกว่าบรรดากฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งปวงที่มีการตราออกมาใช้บังคับ


ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้       ได้แก่

แผนการจัดการเรียนรู้ - สื่อ PPT รายวิชา กฏหมายที่ประชาชนควรรู้  คลิก

ทางเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์รายวิชา

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ - แนะนำรายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐหรือผ็มีอำนาจสูงสุดเพื่อใช้เป็นเครื่อง มือสำหรับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดของสังคม และมีสภาพบังคับเป็นเครื่องมือในการทำให้บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือข้อบังคับนั้น

แนะนำรายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

[หน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย 1 - 5]

 กฎหมาย คือข้อบังคับ กติกาของรัฐหรือของชาติ กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้บังคับ ควบคุม ความประพฤติของบุคคลในสังคม ให้ปฏิบัติตาม หากมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและได้รับโทษตามที่กำหนดไว้     

Learning unit 2 : รัฐธรรมนูญ

[หน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย 6]

Learning unit 3 : หลักกฎหมายแพ่ง

[หน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย 7]

กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

Learning unit 4 : หลักกฎหมายอาญา

[หน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย 8]

กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ โดยกำหนดผู้กระทำผิดจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด  

กฎหมายอาญา จึงมีความสำคัญช่วยให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

Learning unit 5 : กฎหมายสำคัญที่น่าสนใจ

[หน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย 9 - 14]

ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีกฎหมายมากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม จึงเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้และนำไปใช้ อย่างถูกต้อง

กฎหมายที่น่าสนใจ อาทิ


สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เเจกฟรี #เเบบฝึกหัดเเละข้อสอบกฎหมายในชีวิตประจำวันมอปลาย พร้อมเฉลย (หน้าที่พลเมือง ม.ปลาย) เพื่อการศึกษา ประกอบการเรียนการสอนของครูเเละสำหรับผู้ที่สนใจ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร   คลิก

รวมคลิปเนื้อหาเรียนออนไลน์เรื่อง #กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

รวมคลิปเนื้อหาเรียนออนไลน์เรื่อง #กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายบุคคล

https://youtu.be/rURAgCzOrDA

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายนิติกรรม

https://youtu.be/mXy9eoRk8M0

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายครอบครัว

https://youtu.be/dlROrLGGoQQ

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายมรดก

https://youtu.be/DeDvtAw4h-E

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายสัญญา

https://youtu.be/BRg9EMflxrs

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายทรัพย์สิน

https://youtu.be/WrHlUsmaetA

Ep. กฎหมายอาญา - ลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญา

https://youtu.be/HNGpOJqLGSY

Ep. กฎหมายอาญา - โครงสร้างการรับผิดทางอาญา

https://youtu.be/dUumP8_yjW4

เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่ศึกษาด้วยตัวเอง เตรียมสอบประจำภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คุณครูที่ต้องการทบทวนเพื่อเตรียมสอน

บุคคลทั่วไปที่สนใจเหตุการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ติดตามลิงค์คลิปจริงและคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ >>>

https://m.youtube.com/channel/UCBjtqU4byDn2qY1xaOptgYQ

#สังคมครูกนก

ประกาศ 😍 หากท่านใดที่สนใจไฟล์แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน รวมถึงสื่อประกอบการสอนแบบ PDF + Word + สื่อแบบ PPT แบบแก้ไขได้ 

📱 กรุณาติดต่อได้ที่ 

💵 [มีค่าสนับสนุนสื่อเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเว็บไซต์จ้า]