ประเมินคุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวมท้ายเทอม เรื่อง บอกเล่าเรื่องท้ายเทอม 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมท้ายเทอม เรื่อง บอกเล่าเรื่องท้ายเทอม 1/2563

ข่าวประกาศ

23 พ.ย. 2563 - ประกาศขอให้นักเรียนทุกคน เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

  • ม.1/5 - ม.1/10 วิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1

  • ม.5/4 - ม.5/6 วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ https://www.xn--12cfal3g4beg4clf8fkj1dxb.com/score/2563-1 หมายเหตุ ตัดเกรดไม่เป็นทางการครั้งที่ 2 เมื่อ 23/11/2563 เวลา 09.00 น. หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ติดต่อใน Inbox นะครับ ภายใน 12.00 น. วันนี้

คะแนนรวม วิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1

23 พ.ย. 2563 - ขณะนี้รายวิชา ส 21101 ได้ดำเนินการกรอกคะแนนครบแล้ว จึงขอประกาศคะแนนไม่เป็นทางการ (100 คะแนนพร้อมเกรด) ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง คลิกเลยที่ ระบบคะแนน 1/2563

ระบบคะแนน (ครึ่งภาคหลัง) (เริ่ม 14 กันยายน 2563 ถึง สิ้นภาคเรียนที่ 1)

ระบบคะแนน (ครึ่งภาคแรก) เริ่ม 1 กรกฎาคม ถึง 11 กันยายน 2563 (สำหรับ ม.1/1 - ม.1/4 เป็นการสอนแทน) ม.1/5 - ม.1/10 รับผิดชอบสอนเอง ส่งคะแนนลง Bookmack ที่งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ และประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว)

18 ก.ย. 2563 - ประกาศแจ้งนักเรียนแจ้ง ม.1/1 - ม.1/4 (แทน) ม.1/5 - ม.1/10 ขณะนี้ประกาศคะแนนวิชา ส 21101 ที่ ระบบคะแนน 1/2563 ขอบคุณครับ ^^'

ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1

คะแนนสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 การใข้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

คะแนนสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 ทวีปเอเชีย

คะแนนสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

คะแนนสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ภัยพิบัติ

คะแนนสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

คะแนนสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คะแนนรวม วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

23 พ.ย. 2563 - ประกาศคะแนนไม่เป็นทางการ 100 คะแนนพร้อมเกรด (ครั้งที่ 2) วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้เลยครับ

ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

ผลแบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

Independent Study : IS วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน

หัวข้องาน และลำดับการนำเสนองาน

ข้อกำหนด รายละเอียด รูปแบบการทำงาน

รูปแบบโครงร่าง IS