บทเรียนออนไลน์ ส 30242

UNIT 1 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Learning unit 1 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

  • ใบงาน


  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์ เมื่อจบ Learning unit 1 จะทำให้นักเรียนสามารถ

  1. .

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง