บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

Keywords : เศรษฐกิจพอเพียง | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่  2 

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

สาระการเรียนรู้

PPT_MissionToTransform.pdf

Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  

การสอนเนื้อหาจะสอนรวมหน่วย 2 + หน่วย 3 ตัวสื่อจะอัพเดตที่นี้ คลิก

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  

กิจกรรมโครงงานบูรณาการฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเท

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูประเทศ

การประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  เอกสารประกอบการประชุม 

     1. แผนการปฏิรูปประเทศ <download>

     2. สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน <download>

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริฒสร้างทรัพยากรมนุษย์ <download>