บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

 • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 • ใบงาน/กิจกรรม

  • ใบงานที่ 2.1

  • ใบงานที่ 2.2

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเท

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ

 • ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ <download> (www.nesdb.go.th)

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 <แผ่นภาพสรุป> <เล่มแผน>

 • แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : เพื่อคนไทยทุกคน <download>

 • ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) <download>

แผนการปฏิรูประเทศ

 • ภาพรวมแผนการปฏิรูประเทศ:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ <download>

 • แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ <download>

 • แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ <VDO>

 • คู่มือระบบ EMENSCR <download>

การประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เอกสารประกอบการประชุม

1. แผนการปฏิรูปประเทศ <download>

2. สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน <download>

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริฒสร้างทรัพยากรมนุษย์ <download>


วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย