บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

Keywords : เศรษฐกิจพอเพียง | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 • ส 3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

 1. นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้

  • ตอนที่ 1 : เศรษฐกิจพอเพียง

  • ตอนที่ 2 : การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

  • ตอนที่ 3 : การพัฒนาประเทศไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

PPT_MissionToTransform.pdf
 • เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย คลิก

การสอนเนื้อหาจะสอนรวมหน่วย 2 + หน่วย 3 ตัวสื่อจะอัพเดตที่นี้ คลิก

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

กิจกรรมโครงงานบูรณาการฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเท

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ

 • ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ <download> (www.nesdb.go.th)

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 <แผ่นภาพสรุป> <เล่มแผน>

 • แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : เพื่อคนไทยทุกคน <download>

 • ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) <download>

แผนการปฏิรูประเทศ

 • ภาพรวมแผนการปฏิรูประเทศ:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ <download>

 • แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ <download>

 • แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ <VDO>

 • คู่มือระบบ EMENSCR <download>

การประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เอกสารประกอบการประชุม

1. แผนการปฏิรูปประเทศ <download>

2. สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน <download>

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริฒสร้างทรัพยากรมนุษย์ <download>