บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย (คลิกเพื่อเปิดไฟล์ชั่วคราว)

  • หลักการสหกรณ์

  • สหกรณ์ในประเทศไทย

  • สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ

  • เศรษฐกิจในชุมชน

 • ใบงาน


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ