บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

Keywords : สหกรณ์ | เศรษฐกิจในชุมชน

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 & 3 : หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ & หลักสหกรณ์ ฉบับ Mix& match

เพื่อความสะดวกและรวบรัดในเนื้อหา จึงจับ 2 หน่วยการเรียนรู้มาเรียนแบบควบคู่กันในคราวเดียว

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 & 3

 • ส 3.1 ม.4-6/2 ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

 • ส 3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ

 • ส 3.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 2 & 3 นักเรียนสามารถ

 1. นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 2. นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศได้

PPT For NINE 2&3 Click

 • เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ Learning unit 2 & 3 : หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ & หลักสหกรณ์ คลิก

 • ใบงานแบบมีปฎิสัมพันธ์

  • ใบงานที่ 1 : HOOK ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ [O-NET & A-Level soc] คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ คลิกเพื่อตรวจคะแนน

  • ใบงานที่ 2 : HOOK ข้อสอบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [O-NET & A-Level soc] คลิกเพื่อตรวจทานคำตอบ คลิกเพื่อตรวจคะแนน

 • ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม ได้ที่

32103 หน่วย 2 + 3 Mix แผนพัฒนา 13 ฉบับ.pdf

อ่านเพิ่มเติม : การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเอกสารสำหรับ [วร.] คลิกเปิดฉบับเผยแพร่

Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 • ส 3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ

 • ส 3.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย นักเรียนจะสามารถ

 1. นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศได้

สาระการเรียนรู้

  • หลักการสหกรณ์

  • สหกรณ์ในประเทศไทย

  • สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ

  • เศรษฐกิจในชุมชน

 • เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย คลิก

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint - เอกสาประกอบการเรียนรู้ - ใบงาน Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย (คลิกเพื่อเปิดไฟล์ฉบับเต็ม)

  • หลักการสหกรณ์

  • สหกรณ์ในประเทศไทย

  • สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ

  • เศรษฐกิจในชุมชน

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย