บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

  • ส 3.1 ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ

  • ส 3.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย นักเรียนจะสามารถ

  1. นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศได้

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย