ระบบประมวลผลข้อมูลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

[สำหรับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา  2565]

โรงเรียนวัชรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง


งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ในฐานะเจ้าของงาน ร่วมกับ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในฐานะทีมงานผู้พัฒนาระบบประมวลผล ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยาที่ https://www.wr.ac.th/studentcare/ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานราชการให้เข้าสู่ THAILAD 4.0 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดภาระงานครู ลดการใช้เอกสารกระดาษ และเน้นการเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิสก์ ซึ่งสะดวกในการนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลต่อในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

ระบบประมวลผลข้อมูลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [สำหรับครูที่ปรึกษา] ปัจจุบันได้มีการเปิดใช้งานระบบทั้งหมด 4 ระบบงานหลัก ได้แก่

และได้มีการเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

สำหรับหน้าเว็บไซต์นี้ เป็นระบบสำหรับอำนวยความสะดวกให้คุณครูที่ปรึกษาได้เข้าใช้งานในการตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลและการจัดทำสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของชั้นเรียนของตนเอง

สำหรับปีการศึกษา 2565 ทางทีมงานได้มีการปรับแก้ไขโปรแกรมในส่วนของระบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน และระบบระเบียนสะสมให้มีความเสถียรมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มโปรแกรมแปลผล SDQ และ EQ เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูได้ใช้ในการนับจำนวนเพื่อใช้ในการรายงานแต่ละประเภทได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งปัญหาใน Line group : เยี่ยมบ้านปี 2565 

หรือที่ https://lin.ee/ZpJdqPb

คำอธิบายสำคัญ : คุณครูสามารถใช้งานตามหัวข้อที่ต้องการผ่าน e-mail ของโรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th ที่ได้แจ้งไว้ตอนที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่สามารถสืบค้นและเข้าดูได้โดยสาธารณะ เนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญและมีความละเอียดอ่อน และเพื่อให้เป็นไปตาม PDPA และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

[0] จุดรายงานสรุปผ่านระบบออนไลน์

[1] ระบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานการเยี่ยมบ้าน (ฉบับสมบูรณ์) คลิกเพื่อเปิด (ดูเซลล์ AZ)

[2] ระบบรายงานระเบียนสะสมนักเรียน

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานระเบียนสะสมนักเรียน (ฉบับสมบูรณ์)

[3] ระบบรายงานแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (ฉบับสมบูรณ์)

[4] ระบบรายงานแบบวัดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

สำหรับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าไป Download เอกสารรายงานแบบวัดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (ฉบับสมบูรณ์)

โปรแกรมช่วยแปลผลเพื่อรายงาน

โปรแกรมรวมผลและรายงานสรุปการประเมิน EQ ปีการศึกษา 2565  กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อนไว้

โปรแกรมรวมผลและรายงานสรุปการประเมิน EQ ปีการศึกษา 2565  กด Download

กรุณา Download ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนจึงจะใช้งานได้

โปรแกรมรวมผลและรายงานสรุปการประเมิน SDQ ปีการศึกษา 2565  กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อนไว้

โปรแกรมรวมผลและรายงานสรุปการประเมิน SDQ ปีการศึกษา 2565  กด Download

กรุณา Download ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนจึงจะใช้งานได้

ตัวอย่างรายงานการรวมผล EQที่สมบูรณ์แล้ว (รออัพเดต)

โปรแกรมรวมผล EQ วัชรวิทยา 2565.pdf

ตัวอย่างรายงานการรวมผล SDQที่สมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมรวมผล SDQ วัชรวิทยา 2565 ฉบับขึ้นเว็บ.pdf

ตัวอย่างเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

ตัวอย่างเอกสารการเยี่ยมบ้านที่สมบูรณ์แล้ว

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กรอกเยี่ยมบ้าน

ตัวอย่างเอกสารระเบียนสะสมที่สมบูรณ์แล้ว

ตัวอย่างของระเบียนสะสม 65

ตัวอย่างหน้าตาเอกสาร EQ ที่ส่งออกแล้ว

ม1-3 เลขที่ 44 ผลการประเมินสุขภาพจิต(EQ)ของ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ คะระออม.pdf

ตัวอย่างSDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

ม1-1 เลขที่ 5 ฉบับครู ผลการประเมิน SDQ ของ เด็กชายพรชัย โพธิ์มาก.pdf

ตัวอย่างSDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

ม1-1 เลขที่ 53 ฉบับนักเรียน ผลการประเมิน SDQ ของ เด็กชายเอมเอง มือใหม่หัวใจหัดรัก.pdf

ตัวอย่างSDQ ฉบับผู้ปกครองประเมิน

ม1-1 เลขที่ 53 ฉบับผู้ปกครอง ผลการประเมิน SDQ ของ เด็กชายเอมเอง มือใหม่หัวใจหัดรัก.pdf