ระบบประมวลผลโฮมรูม

[ปีการศึกษา  2565]

โรงเรียนวัชรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

พัฒนาระบบโดย https://nine.wr.ac.th

ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง


ระบบบันทึกโฮมรูมสั้น - ยาว สำหรับครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

ระบบบันทึกโฮมรูมสั้น (ทุกวันช่วง 08.00 - 08.20 น.)

ระบบบันทึกโฮมรูมยาว (ทุกสัปดาห์)

ภาคเรียนที่ 2/2565 เช็คข้อมูล - โฮมรูมสั้น (ใช้อีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th)

ภาคเรียนที่ 2/2565 เช็คข้อมูล - โฮมรูมยาว (ใช้อีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th)

ปิดระบบแล้ว ระบบบันทึกโฮมรูมสั้น - ยาว สำหรับครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

ระบบบันทึกโฮมรูมสั้น (ทุกวันช่วง 08.00 - 08.20 น.)

ระบบบันทึกโฮมรูมยาว (ทุกสัปดาห์)

ภาคเรียนที่ 1/2565 เช็คข้อมูล - โฮมรูมสั้น (ใช้อีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th)

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

ภาคเรียนที่ 1/2565 เช็คข้อมูล - โฮมรูมยาว  (ใช้อีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th)

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565