ระบบประมวลผลสถิติแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

ช่วงเวลา 07.50 - 08.10 น. [ปีการศึกษา  2565]

โรงเรียนวัชรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

พัฒนาระบบโดย https://nine.wr.ac.th

ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากไม่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง

คำอธิบายสำคัญโปรดอ่าน !!

คำอธิบายสำคัญ : ผู้กรอกสามารถเลือกห้องของตนเองเพื่อเข้ากรอกข้อมูลได้ โดยในระบบจริงจะต้องใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา (@wr.ac.th) ในการเข้ากรอกข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวป็นไปตาม PDPA และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาข้อมูลหรือแจ้งปัญหาที่ https://lin.ee/ZpJdqPb

อย่าลืม : ข้อมูลที่ปรากฎเป็นข้อมูลวันต่อวัน เมื่อเลยวันที่แล้วไม่สามารถกรอกย้อนหลังได้ ขอให้ผู้รายงานได้กรอกตามวัน และภายในเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดึงข้อมูลตามที่ปรากฎเท่านั้น ณ เวลานั้น ๆ เพื่อใช้รายงาน ขอบคุณครับ

ระบบรายงานสถิติรายชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง : สำหรับครูที่ปรึกษา

ข้อควรระวัง : ขอให้กรอกข้อมูลรายงานนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตามความเป็นจริง 

เนื่องจากจะมีการนำข้อมูลไปเทียบกับสมุดนักเรียนมาสาย (หน้าประตู) 

ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อย่าลืม : ขอให้ทุกห้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนต้องรายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทราบทุกวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อย่าลืม : ขอให้ทุกห้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนต้องรายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทราบทุกวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อย่าลืม : ขอให้ทุกห้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนต้องรายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทราบทุกวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อย่าลืม : ขอให้ทุกห้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนต้องรายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทราบทุกวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อย่าลืม : ขอให้ทุกห้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนต้องรายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทราบทุกวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อย่าลืม : ขอให้ทุกห้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนต้องรายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทราบทุกวัน

ข้อควรระวัง : ขอให้กรอกข้อมูลรายงานนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตามความเป็นจริง 

เนื่องจากจะมีการนำข้อมูลไปเทียบกับสมุดนักเรียนมาสาย (หน้าประตู) 

ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน

ปีการศึกษา 2565 จุดเช็คผลการกรอกการเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง ย้อนหลังเป็นรายห้องเรียน (ม.ต้น)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2565 จุดเช็คผลการกรอกการเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง ย้อนหลังเป็นรายห้องเรียน (ม.ปลาย)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6