ระบบประมวลผลสถิติแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

[ปีการศึกษา 2565]

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

คำอธิบายสำคัญ

คำอธิบายสำคัญ : ผู้กรอกสามารถเลือกห้องของตนเองเพื่อเข้ากรอกข้อมูลได้ โดยในระบบจริงจะต้องใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา (@wr.ac.th) ในการเข้ากรอกข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวป็นไปตาม PDPA และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาข้อมูลหรือแจ้งปัญหาที่ https://lin.ee/ZpJdqPb


อย่าลืม : ขอให้ทุกห้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากกลุ่มงานกิจการนักเรียนต้องรายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทราบทุกวัน

อย่าลืม : ข้อมูลที่ปรากฎเป็นข้อมูลวันต่อวัน เมื่อเลยวันที่แล้วไม่สามารถกรอกย้อนหลังได้ ขอให้ผู้รายงานได้กรอกตามวัน และภายในเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะดึงข้อมูลตามที่ปรากฎเท่านั้น ณ เวลานั้น ๆ เพื่อใช้รายงาน ขอบคุณครับ

สารสนเทศระบบระบบประมวลผลสถิติแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

ระบบรายงานสถิติแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง : แยกห้อง

ข้อควรระวัง : ขอให้กรอกข้อมูลรายงานนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตามความเป็นจริง

เนื่องจากจะมีการนำข้อมูลไปเทียบกับสมุดนักเรียนมาสาย (หน้าประตู)

ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อควรระวัง : ขอให้กรอกข้อมูลรายงานนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตามความเป็นจริง

เนื่องจากจะมีการนำข้อมูลไปเทียบกับสมุดนักเรียนมาสาย (หน้าประตู)

ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน

ระบบบันทึกโฮมรูมสั้น - ยาว สำหรับครูที่ปรึกษา

ระบบบันทึกโฮมรูมสั้น (ทุกวันช่วง 08.00 - 08.20 น.)

ระบบบันทึกโฮมรูมยาว (ทุกสัปดาห์)

สารสนเทศระบบระบบประมวลผลสถิติแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

จุดเช็คผลการกรอกการเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง ย้อนหลังเป็นรายห้องเรียน (ม.ต้น)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

จุดเช็คผลการกรอกการเช็คชื่อนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง ย้อนหลังเป็นรายห้องเรียน (ม.ปลาย)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

เช็คข้อมูล - โฮมรูมสั้น (ใช้อีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th)

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เช็คข้อมูล - โฮมรูมยาว (ใช้อีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th)

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565