บทเรียนออนไลน์ ส 30229 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

6. สามารถอธิบายถึงความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่างประเทศ

PPT For nine Unit3 File

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

    • เอกสารสรุปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิงห์สาสพาติว #3 คลิก

    • เอกสารสอนเสริมวิชา 41451 กฎหมาระหว่างประเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

    • จีน-สหรัฐฯ : ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนจะเป็นจุดเริ่มต้นการแข่งขันทางอาวุธรอบใหม่หรือไม่ โดย BBC NEWS ไทย 27 ตุลาคม 2021 คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์

  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

IS for Final S30233 IR : Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Independent Study for

การวิเคราะห์ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ [เหตุการณ์ต่าง ๆ] ในประเด็นที่น่าสนใจ

(Final ข้อ 1)

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำเนาของ หน่วย 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือ part 1.pdf

Part 3.1 สังคมระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ หน่วย 3 part 2.1 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ.pdf

Part 3.2.1 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ หน่วย 3 part 2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf

Part 3.2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ