เอกสารประกอบการเรียน ส 30229  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(international relations : IR)

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6/6)

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

เอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 30229 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการสอน (ปีย้อนหลัง)