บทเรียนออนไลน์ ส 30229  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Learning unit 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 4 :  องค์กรระหว่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : องค์กรระหว่างประเทศ

7. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ององค์กรระหว่างประเทศถึงที่มาลักษณะประเภท และกฎหมายว่าด้วยองค์กรระหว่างประเทศ

IS for Final S30233 IR : Learning unit 4 :  องค์กรระหว่างประเทศ

Independent Study for องค์กรระหว่างประเทศ

 (Final ข้อ 2)

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning unit 4 :  องค์กรระหว่างประเทศ

สำเนาของ หน่วย 4 องค์กรระหว่างประเทศ.pdf

ไฟล์สรุปองค์กรระหว่างประเทศ ฉบับรวบรัด ไฟล์ที่ 1 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 4 :  องค์กรระหว่างประเทศ