เอกสารประกอบการเรียน ส 30227  การบริหารรัฐกิจ

(public administration : PA)

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - นิติ - รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.5/6)

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

เอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 30227 การบริหารรัฐกิจ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง