เตรียมตัวสอบเศรษฐศาสตร์ปลายภาค ส 32103 ปีการศึกษา 2566

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน   ภาคเรียนที่  2/2566   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7 

รายวิชาเศรษฐศาสตร์  (ส 32103)   เวลา  60  นาที   คะแนนเต็ม 20 คะแนน

โรงเรียนวัชรวิทยา  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะข้อสอบ

คำชี้แจง  ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน รวม 20 คะแนน

ขอบเขตของข้อสอบ

ตอนที่ 1   ข้อสอบปรนัย จำนวน 45 ข้อ (15 คะแนน)  ออกในเนื้อหา ดังนี

ตอนที่ 2  ข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้  ออกในเนื้อหาดังนี้

1.กำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทย ในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม เป็นดังนี้  ".........." จากโจทย์ข้างต้น ให้นักเรียนวิเคราะห์ค่าเงินบาทของประเทศไทยจากสถาณการณ์ที่กำหนดให้ บอกแนวโน้มของค่าเงิน พร้อมทั้งบอกว่า จากแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง (5 คะแนน)

2. จงแสดงวิธีทำพร้อมระบุคำตอบตามโจทย์ต่อไปนี้  (3 คะแนน) จากโจทย์ข้างต้น จงหาค่า GDP และ GNP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ............

คลิปสำหรับทบทวน

ชีทสรุป Final ส 32103 เศรษฐศาสตร์ By ครู จจ. & ครู นน.

สามารถอ่านจากสมุดแล๊คเชอร์  เอกสารสอน และไฟล์ Power Point ตามลิงก์ดังนี้

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบปลายภาคเรียน

กระดาษคำตอบ 32103 ปลายภาค ใหม่.pdf

คำชี้แจง

กรณีข้อสอบปรนัย

1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ให้เรียบร้อย

2. ผู้เข้าสอบใช้ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ฝนคำตอบในวงกลมให้เต็ม ˜ ตามตัวอย่าง

3. หากต้องการแก้ไขคำตอบ  ให้ลบคำตอบเดิมให้สะอาด จึงระบายใหม่ 

4. ห้ามขีดเขียนสิ่งอื่นใดลงไปในกระดาษคำตอบ นอกเหนือจากที่ระบุ

    มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ตรวจข้อสอบ

5. ห้ามทำลาย หรือพับกระดาษคำตอบ

6. กรณีมีชุดที่ของข้อสอบ ให้ฝนชุดที่ข้อสอบในช่อง KEY สำหรับช่อง รหัสประจำตัวนักเรียน  ให้กรอกและฝนเลขประจำตัวของนักเรียน เช่น เลขที่ 15780 ให้ฝน 000015780 เป็นต้น

PS 

น สิยา โลกวฑฺฒโน 

What doesn’t kill you makes you stronger. 

See you again when the nation needs it 

Good luck in exams 

Fighting    

Khrū nāy 

Pre-Final รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ 

คำชี้แจง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้  เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น  มิใช่ข้่อสอบจริงแต่อย่างใด  ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ  หากมีข้อสงสัย  สามารถสอบถามได้   ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ for nine คลิก

จะเปิดให้ทำวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

-ข้อสอบเดิมแบบ On-line- ปีการศึกษา 2564

ตอนที่ 1   ข้อสอบปรนัย จำนวน 34 ข้อ (35 คะแนน)  ออกในเนื้อหา ดังนี้

สามารถอ่านจากสมุดแล๊คเชอร์  เอกสารสอน และไฟล์ MS Power Point ตามลิงก์ดังนี้


สำหรับข้อ 1 สามารถดูตัวอย่างโจทย์ได้ที่  ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาคคำนวน) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Pre-Final รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปี 2563

Pre-Final รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปี 2563

คำชี้แจง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้  เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น  มิใช่ข้่อสอบจริงแต่อย่างใด  ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ  หากมีข้อสงสัย  สามารถสอบถามได้   ผ่านทางช่องทาง Line  ที่   https://lin.ee/rLRLTb7

จะเปิดให้ทำวันเสาร์ที่  27 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.