บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แผนผังความคิด Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (คลิกเพื่อเปิดเอกสารชั่วคราว)

  • การค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ

  • การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทยในยุคโลกาภิวัตน์

  • องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข

 • ใบงาน


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 5 ต้นฉบับเอกสารสอนนักเรียน 32103.pdf

แผนผังความคิด Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สรุปหน่วย 5.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

KEY ลัดนรก ฉบับครูนายคนเดิม Prat เศรษฐศาสตร์มหภาค

keyนรก.pdf