เตรียมตัวสอบกลางภาค ส 32103 ปีการศึกษา 2564

ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7 รายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ส 32103) เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะข้อสอบ

 • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน

  • ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ (15 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ □ ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

  • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. สอบกลางภาคเรียน


ขอบเขตของข้อสอบ

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย

 • ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ (15 คะแนน) ออกในเนื้อหา ดังนี้

  1. ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ข้อ

   • ขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

  2. ทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ข้อ

   • ปัญหาพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์

   • โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ (ครัวเรือน ธุรกิจ รัฐบาล)

  3. กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 ข้อ

   • การผลิต

    • ประเภทของการผลิต (สินค้า (อุปโภคและบริโภค) , การบริการ)

    • ลำดับการผลิต 3 ขั้นตอน

    • ปัจจัย “การผลิต” : หรือทรัพยากรในการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์

  4. ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน จำนวน 6 ข้อ

   • ประเภทของ “หน่วยเศรษฐกิจ”

   • ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน (3 ระบบ) จุดเด่น จุดด้อย การเปรียบเทียบแต่ละระบบเศรษฐกิจ ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจ

  5. ตลาดในระบบเศรษฐกิจ จำนวน 7 ข้อ

   • ความหมายของ “ตลาด” (Market)

   • ประเภทและความแตกต่างของตลาด 2 ประเภทใหญ่ (1.สมบูรณ์ 2.ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ผู้ขายน้อยราย ผูกขาด)

   • ข้อดี ข้อเสีย ความแตกต่างของตลาดแต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบกัน

  6. การกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน - การกำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อสังคมไทย จำนวน 14 ข้อ (จำนวนข้อผสมกับหัวข้อที่ 7)

   • ความหมายของอุปสงค์ - อุปทาน

   • กฏของอุปสงค์ - กฏของอุปทาน ความหมายและตัวอย่าง

   • ความหมายของจุดดุลยภาพ

   • ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ระดับอุปสงค์และอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงไป

   • อุปสงค์ส่วนเกิน - อุปทานส่วนเกิน

   • การกำหนดราคาขั้นต่ำ - ขั้นสูง (เนื้อหาผสมกับหัวข้อที่ 7)

   • ตัวอย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   • การเปลี่ยนแปลงกราฟกลไกราคาด้วยปัจจัยราคาและปัจจัยอื่น ๆ

  7. บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ จำนวน 4 ข้อ (เนื้อหาผสมกับหัวข้อที่ 6)

   • รูปแบบการแทรกแซงตลาดของรัฐบาล 4 รูปแบบ

   • ระบบเศรษฐกิจที่พบการแทรกแซงจากรัฐบาล

  8. การกำหนดค่าจ้าง จำนวน 3 ข้อ

   • ความหมาย หรือลักษณะค่าแรง ค่าตอบแทนของแรงงาน

   • อุปสงค์และอุปทานแรงงานส่วนเกิน

  9. เศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ลำดับ

  10. สหกรณ์ฯ จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ หลักการและประเภทของสหกรณ์

ทั้งนี้สามารถศึกษาวีดีโอการสอนย้อนหลังเพื่อทบทวนที่

ขอบเขตของข้อสอบตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย

 • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ออกในเนื้อหาดังนี้

  1. ให้นักเรียนนำค่าในตารางด้านล่าง ไปเขียนกราฟการกำหนดราคาและปริมาณดุลยภาพ โดยใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจงตอบด้วยว่า จุดดุลยภาพของตลาด (ค่า E) มีค่าเท่าใด (3 คะแนน)

   • สำหรับข้อสอบข้อนี้ ให้นักเรียนนำค่าจากตารางมาวาดกราฟกลไกราคา จากนั้นให้นักเรียนหาค่าจุด E (จุดดุลยภาพ) แล้วเขียนคำตอบ ดังนี้

    • ราคาดุลยภาพ เท่ากับ

    • ปริมาณดุลยภาพ เท่ากับ

  2. ให้ใช้สถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้ววาดกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน พร้อมทั้งเขียนอธิบายพอสังเขปให้เข้าใจง่าย (3 คะแนน)

   • ข้อสอบมี 3 สถานการณ์ ให้วาดกราฟที่พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น สถานการณ์ละ 1 กราฟ พร้อมทั้งเขียนอธิบายพอสังเขปให้เข้าใจง่ายของทุกสถานการณ์

 • สำหรับข้อสอบอัตนัย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปด้านล่าง จำนวน 2 คลิป

  1. คลิปที่ 1 https://youtu.be/5Ux6E0aZq1M

  2. คลิปที่ 2 https://youtu.be/gGjVbETD7gg

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบกลางภาคเรียน

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนใช้ ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ฝนคำตอบในวงกลมให้เต็ม ˜ หากต้องการแก้ไขคำตอบ ให้ลบคำตอบเดิมให้สะอาด มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ตรวจข้อสอบ

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน สำหรับช่อง Student ZipGrade ID ให้กรอกและฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

3. เริ่มทำข้อ 1 ด้านล่างนะครับ เลข 1 ด้านบนเป็นการฝนเลขประจำตัวนักเรียน

PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.


See you again when the nation needs it


Good luck in exams

Fighting


Khrū nāy


Pre-midterm ส 32103 เศรษฐศาสตร์

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 2. แบบทดสอบฉบับนี้ สามารถทำได้ไม่จำกัด

 3. แบบทดสอบฉบับนี้ ใช้สำหรับทดสอบความรู้ก่อนสอบกลางภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจริง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้ เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น มิใช่ข้่อสอบจริงแต่อย่างใด ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7

จะเปิดให้ทำถึงวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 23.00 น.