บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แผนผังความคิด Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (คลิกเพื่อเปิดเอกสารฉบับเต็ม)

  • นโยบายการเงิน

  • นโยบายการคลัง

  • ปัญหาการว่างงาน

  • ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางการแก้ไข

  • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (ภาคคำนวน) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • ใบงาน


 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 4 ต้นฉบับเอกสารสอนนักเรียน 32103.pdf

แผนผังความคิด Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สรุปหน่วย 4.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

KEY ลัดนรก ฉบับครูนายคนเดิม Prat เศรษฐศาสตร์มหภาค

keyนรก.pdf