บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

  • ส 3.2 ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นักเรียนจะสามารถ

  • รู้และเข้าใจบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

PPT for tech unit 4 by T.NINE Only Click Cilck file02

เอกสารประกอบการเรียน Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 4 ต้นฉบับเอกสารสอนนักเรียน 32103.pdf

แผนผังความคิด Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สรุปหน่วย 4.pdf

KEY ลัดนรก ฉบับครูนายคนเดิม Prat เศรษฐศาสตร์มหภาค

keyนรก.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 4 : นโยบายการเงิน การคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

[แจกใบงาน] การคิดดอกเบี้ยในชีวิตจริง ขอบคุณ Witranan Nanthaphasuk คลิก

เราจะสอนดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินสมบูรณ์ได้อย่างไรถ้าไม่ได้ลองนำไปใช้จริง งานนี้เลยเป็นการให้นักเรียนคิดดอกเบี้ยเงินฝากในชีวิตจริงเลย หลังจากที่สอนสูตรการคำนวณดอกเบี้ยคงต้นและทบต้นไปแล้วก็คิดว่าเราจะพานักเรียนไปดูระบบเงินฝากในชีวิตจริง โดยผมเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารแห่งหนึ่งมาเป็นตัวอย่าง จุดที่น่าสนใจและหลายคนยังไม่ทราบคือฝากประจำจะคิดดอกเบี้ยทบต้นเมื่อครบเวลาฝาก ส่วนบัญชีออมทรัพย์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารก่อนแล้วจึงอภิปราบกันว่าสังเกตเห็นอะไรบ้าง แล้วจึงให้นักเรียนทำโจทย์แบบละคนซึ่งทำให้นักเรียนลอกกันได้ลำบาก หลังจากที่นักเรียนได้คำตอบแล้วก็ชวนมาอภิปรายกันว่าใครได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ใครได้เยอะที่สุด เพราะเหตุใดมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อดอกเบี้ย รวมไปถึงคำถามสำคัญที่ว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดบัญชีฝากประจำระยะยาวจึงมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือการฝากประจำระยะสั้น