บทเรียนออนไลน์ ส 30227 การบริหารรัฐกิจ

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

เมื่อจบ Learning unit 1 จะทำให้นักเรียนสามารถ

1. เข้าใจความหมายและลักษณะสำคัญของวิชาการบริหารรัฐกิจ

2. เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารรัฐกิจกับวิชาอื่น ๆ

3. เข้าใจถึงขอบข่ายของการศึกษาวิชาการบริหารรัฐกิจ

4. สามารถประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานในองค์การภาครัฐได้ดีขึ้น

Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (Meaning and Scope of Public Administration)

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

  • ใบงาน

    • ใบงานที่ 1.1 ทบทวนบทเรียน Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น คลิกเพื่อเปิดใบงาน

  • เอกสารอ่านทบทวนเพิ่มเติม

  • แบบทดสอบประมวลความรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น คลิกเพื่อดูเอกสาร

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

สำเนาของ 01-01 ขอบข่ายของวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

ตอนที่ 1 : ความหมายของ “การบริหาร” คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 01-02 การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ.pdf

ตอนที่ 2 : การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 01-03 ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์กับวิชาอื่น.pdf

ตอนที่ 3 : ความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์และวิชาอื่น คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 01-04 ขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ.pdf

ตอนที่ 4 : ขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจเบื้องต้น