บทเรียนออนไลน์ ส 30227  การบริหารรัฐกิจ 

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

หัวข้อนำเสนอสำหรับนักเรียน -  Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

กลุ่มที่

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

03- 00 การจัดการภาครัฐแนวใหม่.pdf

การจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management : NPM)  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่.pdf

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่  (สำนักงาน ก.พ.) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

flow-chart-Government-budgeting.pdf
บทที่ 5 การคลังและงบประมาณ PDF.pdf
แนวโน้มการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ.pdf
การบริหารงบประมาณ.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ