บทเรียนออนไลน์ ส 30227 การบริหารรัฐกิจ

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การบริการคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และเทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้บริหารรัฐกิจ

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการบริหารรัฐกิจ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

หัวข้อนำเสนอสำหรับนักเรียน - Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

กลุ่มที่

  1. การบริหารราชการแผ่นดิน : กรณีศึกษาราชอาณาจักรไทย

  2. Bureaucracy ระบบราชการ

  3. การบริหารงานบุคคล

  4. การควบคุมและตรวจสอบ

  5. การบริหารงานคลังสาธารณะ

  6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารรัฐกิจ

  7. Good Governance คลิกเปิดเอกสาร

  8. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)

  9. แนวโน้มของระบบราชการไทยในอนาคต (ก.พ.ร. , ก.พ. และอื่น ๆ)

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ

03- 00 การจัดการภาครัฐแนวใหม่.pdf

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่.pdf

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (สำนักงาน ก.พ.) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

flow-chart-Government-budgeting.pdf
บทที่ 5 การคลังและงบประมาณ PDF.pdf
แนวโน้มการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ.pdf
การบริหารงบประมาณ.pdf

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : เทคนิคการบริหารรัฐกิจ