บทเรียนออนไลน์ ส 30227  การบริหารรัฐกิจ 

Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

พัฒนาการทางการบริหารรัฐกิจ : ศึกษาในเชิงพาราไดม์ (Paradigm)

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration) 

พัฒนาการทางการบริหารรัฐกิจ : ศึกษาในเชิงพาราไดม์ (Paradigm)

PPT For nine Unit2  EP1  EP2  EP3  EP4

Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration) มีเนื้อหา ได้แก่

โดยสามารถดูเนื้อหาได้จากด้านล่าง

Learning unit 2 :  ส่วนที่ 1 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration) 

วัตถุประสงค์

       เมื่อจบ  Learning unit 2 ส่วนที่ 1 พาราไดม์  (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ จะทำให้นักเรียนสามารถ

       1. เข้าใจความหมายและอธิบายได้ว่า พาราไดม์คืออะไร ?

       2. เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโน้มเกี่ยวกับพาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจได้

       3. เข้าใจพัฒนาการของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ในปัจจุบันและอนาคตได้

       4. หาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร และตำราอื่น ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 :  ส่วนที่ 1 : พาราไดม์  (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ

สำเนาของ 02-01 ความหมายของพาราไดม์.pdf

ตอนที่ 1 : ความหมายของพาราไดม์  (Paradigm) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-02 พาราไดม์รัฐกิจในมุมมองของนักวิชาการ 1-5.pdf

ตอนที่ 2 : ประวัติการพัฒนาการพาราไดร์ของวิชาการบริหารรัฐกิจในมุมมองนักวิชาการ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 สรุปพาราไดม์การบริหารรัฐกิจ 5 พาราไดม์ ครูนายด์.pdf

ตอนที่ 3 : สรุปสาระของพาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจทั้ง 5 พาราไดม์ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-04 พัฒนาการบริหารรัฐกิจในประเทศไทย.pdf

ตอนที่ 4กำเนิดวิชาการบริหารรัฐกิจในประเทศไทย  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 2 :  ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

วัตถุประสงค์

       เมื่อจบ  Learning unit 2 ส่วนที่ 2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน จะทำให้นักเรียนสามารถ

       1. เข้าใจถึงความหมายของนโยบายสาธารณะ ความสำคัญของนโยบาย ลักษณะของนโยบาย ประเภทของนโยบายสาธารณะ

       2. เข้าใจถึงวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ ประโยชน์ของการศึกษานโยบายสาธารณะ องค์ประกอบของนโยบาย และกระบวนการของนโยบาย

       3. เข้าใจถึงตัวอย่างในการศึกษานโยบายในกระบวนการต่าง ๆ ของนโยบายและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์นโยบายของรัฐได้

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 :  ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

สำเนาของ 02-02 นโยบายสาธารณะ(ความหมายและลักษณะ).pdf

ตอนที่ 1 : ความหมาย ลักษณะและประเภทของนโยบายสาธารณะ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-02 วิธีการนโยบายสาธารณะ.pdf

ตอนที่ 2 : วิธีการศึกษา ประโยชน์ องค์ประกอบและความสำคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-02 กระบวนการของนโยบายสาธารณะ.pdf

ตอนที่ 3 : กระบวนการนโยบาย (ภาคทฤษฎี) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 2 :  ส่วนที่ 3 : องค์การและการจัดการองค์การ

วัตถุประสงค์

       เมื่อจบ  Learning unit 2 ส่วนที่ 3 องค์การและการจัดการองค์การ จะทำให้นักเรียนสามารถ

       1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ

       2. มีความเข้าใจลักษณะการแบ่งงาน สายการบังคับบัญชา การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจในองค์กร

       3. วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบองค์กร

4. ตระหนักได้ว่า ในปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง


วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 :  ส่วนที่ 3 : องค์การและการจัดการองค์การ

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ คำจำกัดความขององค์การ.pdf

ตอนที่ 1 คำจำกัดความขององค์การ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ การเปลี่ยนแปลง.pdf

ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงขององค์การ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ การจัดองค์การ.pdf

ตอนที่ 3 การจัดองค์การ  คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ (4).pdf

ตอนที่ 4 รูปแบบขององค์การ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ (5).pdf

ตอนที่ 5 องค์การแห่งการเรียนรู้ การตัดสินใจในการออกแบบองค์การ ทฤษฎีโครงสร้างองค์การตามสถานการณ์ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 :  ส่วนที่ 3 : องค์การและการจัดการองค์การ

Learning unit 2 :  ส่วนที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

วัตถุประสงค์

       เมื่อจบ  Learning unit 2 ส่วนที่ 4 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ  จะทำให้นักเรียนสามารถ

       1. อธิบายความสำคัญของระบบสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบบริหารงานของรัฐได้

       2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบสภาพแวดล้อมกับระบบการบริหารงานของรัฐได้

       3. อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมของสังคมไทยได้


PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 2 :  ส่วนที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

02-04 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (1).pdf

Learning unit 2 ส่วนที่ 4 - ตอนที่ 1 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (1)

02-04 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (2).pdf

Learning unit 2 ส่วนที่ 4 - ตอนที่ 2 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (2)

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)