บทเรียนออนไลน์ ส 30227 การบริหารรัฐกิจ

Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

พัฒนาการทางการบริหารรัฐกิจ : ศึกษาในเชิงพาราไดม์ (Paradigm)

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

พัฒนาการทางการบริหารรัฐกิจ : ศึกษาในเชิงพาราไดม์ (Paradigm)

PPT For nine Unit2 EP1 EP2 EP3 EP4

Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration) มีเนื้อหา ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 : พาราไดม์ (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ

   • ความหมายของพาราไดม์ (Paradigm)

   • ประวัติการพัฒนาการพาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจในมุมมองนักวิชาการ

   • กำเนิดวิชาการบริหารรัฐกิจในประเทศไทย

  • ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

  • ส่วนที่ 3 : องค์การและการจัดการองค์การ

  • ส่วนที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

โดยสามารถดูเนื้อหาได้จากด้านล่าง

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration) คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration) คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 2 : ส่วนที่ 1 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

วัตถุประสงค์

เมื่อจบ Learning unit 2 ส่วนที่ 1 พาราไดม์ (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ จะทำให้นักเรียนสามารถ

1. เข้าใจความหมายและอธิบายได้ว่า พาราไดม์คืออะไร ?

2. เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโน้มเกี่ยวกับพาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจได้

3. เข้าใจพัฒนาการของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ในปัจจุบันและอนาคตได้

4. หาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร และตำราอื่น ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 • เอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration) พัฒนาการทางการบริหารรัฐกิจ : ศึกษาในเชิงพาราไดม์ (Paradigm)

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม

  • ขอบข่ายรัฐประศาสศาสตร์ในทศวรรษใหม่การจัดการภาครัฐ (Public management) และ ทฤษฎีทาง รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ) คลิก

  • สรุปเนื้อหาหัวข้อเรื่อง แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหาร“POSDCoRB” Model และการนำไปใช้ “POSDCoRB” Model คลิกเพื่อเปิดดูเว็บไซต์

  • ปกิณกะชวนคิด "วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย: การก่อเกิดการขยายตัว และข้อคิดเกี่ยวกับอนาคต" โดย ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ คลิกเพื่อเปิดดูบทความ

  • 14 Principles of Management [Fayol] คลิกเพื่อเปิดอ่านบทความ

 • ใบงาน

  • ใบงานที่ 2.1 Mind Mapping สรุปความคิดเกี่ยวกับพาราไดม์ (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ

  • ใบงานที่ 2.2 ทบทวนบทเรียน Learning unit 2 ส่วนที่ 1 พาราไดม์ (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : ส่วนที่ 1 : พาราไดม์ (Paradigm) ของการบริหารรัฐกิจ

สำเนาของ 02-01 ความหมายของพาราไดม์.pdf

ตอนที่ 1 : ความหมายของพาราไดม์ (Paradigm) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-02 พาราไดม์รัฐกิจในมุมมองของนักวิชาการ 1-5.pdf

ตอนที่ 2 : ประวัติการพัฒนาการพาราไดร์ของวิชาการบริหารรัฐกิจในมุมมองนักวิชาการ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 สรุปพาราไดม์การบริหารรัฐกิจ 5 พาราไดม์ ครูนายด์.pdf

ตอนที่ 3 : สรุปสาระของพาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจทั้ง 5 พาราไดม์ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-04 พัฒนาการบริหารรัฐกิจในประเทศไทย.pdf

ตอนที่ 4 : กำเนิดวิชาการบริหารรัฐกิจในประเทศไทย คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 2 : ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

วัตถุประสงค์

เมื่อจบ Learning unit 2 ส่วนที่ 2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน จะทำให้นักเรียนสามารถ

1. เข้าใจถึงความหมายของนโยบายสาธารณะ ความสำคัญของนโยบาย ลักษณะของนโยบาย ประเภทของนโยบายสาธารณะ

2. เข้าใจถึงวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ ประโยชน์ของการศึกษานโยบายสาธารณะ องค์ประกอบของนโยบาย และกระบวนการของนโยบาย

3. เข้าใจถึงตัวอย่างในการศึกษานโยบายในกระบวนการต่าง ๆ ของนโยบายและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์นโยบายของรัฐได้

 • เอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

  • ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

   • เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

   • เอกสารสรุปนโยบายสาธาราณะ โดย โครงการสิงห์สาดพาติว #3 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

  • ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม

 • ใบงาน

  • ใบงานที่ 2.3 Mind Mapping สรุปความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน

  • ใบงานที่ 2.4 ทบทวนบทเรียน Learning unit 2 ส่วนที่ 2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

PowerPoint ฉบับ Publish Review ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : ส่วนที่ 2 : นโยบายสาธารณะและการวางแผน

สำเนาของ 02-02 นโยบายสาธารณะ(ความหมายและลักษณะ).pdf

ตอนที่ 1 : ความหมาย ลักษณะและประเภทของนโยบายสาธารณะ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-02 วิธีการนโยบายสาธารณะ.pdf

ตอนที่ 2 : วิธีการศึกษา ประโยชน์ องค์ประกอบและความสำคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-02 กระบวนการของนโยบายสาธารณะ.pdf

ตอนที่ 3 : กระบวนการนโยบาย (ภาคทฤษฎี) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 2 : ส่วนที่ 3 : องค์การและการจัดการองค์การ

วัตถุประสงค์

เมื่อจบ Learning unit 2 ส่วนที่ 3 องค์การและการจัดการองค์การ จะทำให้นักเรียนสามารถ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ

2. มีความเข้าใจลักษณะการแบ่งงาน สายการบังคับบัญชา การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจในองค์กร

3. วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบองค์กร

4. ตระหนักได้ว่า ในปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • เอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

  • ส่วนที่ 3 : องค์การและการจัดการองค์การ

   • เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

   • เอกสารสรุปนโยบายสาธาราณะ โดย โครงการสิงห์สาดพาติว #3 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม


 • ใบงาน

  • ใบงานที่ 2.5 Mind Mapping สรุปความคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการองค์การ

  • ใบงานที่ 2.6 ทบทวนบทเรียน Learning unit 2 ส่วนที่ 3 องค์การและการจัดการองค์การ

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : ส่วนที่ 3 : องค์การและการจัดการองค์การ

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ คำจำกัดความขององค์การ.pdf

ตอนที่ 1 คำจำกัดความขององค์การ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ การเปลี่ยนแปลง.pdf

ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงขององค์การ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ การจัดองค์การ.pdf

ตอนที่ 3 การจัดองค์การ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ (4).pdf

ตอนที่ 4 รูปแบบขององค์การ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำเนาของ 02-03 องค์การและการจัดการองค์การ (5).pdf

ตอนที่ 5 องค์การแห่งการเรียนรู้ การตัดสินใจในการออกแบบองค์การ ทฤษฎีโครงสร้างองค์การตามสถานการณ์ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

Learning unit 2 : ส่วนที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

วัตถุประสงค์

เมื่อจบ Learning unit 2 ส่วนที่ 4 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ จะทำให้นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความสำคัญของระบบสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบบริหารงานของรัฐได้

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบสภาพแวดล้อมกับระบบการบริหารงานของรัฐได้

3. อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมของสังคมไทยได้

 • เอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)

  • ส่วนที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

   • เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

   • เอกสารสรุปนโยบายสาธาราณะ โดย โครงการสิงห์สาดพาติว #3 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • เอกสารอ่านเพิ่มเติม


 • ใบงาน

  • ใบงานที่ 2.7 Mind Mapping สรุปความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

  • ใบงานที่ 2.8 ทบทวนบทเรียน Learning unit 2 ส่วนที่ 4 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : ส่วนที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

02-04 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (1).pdf

Learning unit 2 ส่วนที่ 4 - ตอนที่ 1 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (1)

02-04 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (2).pdf

Learning unit 2 ส่วนที่ 4 - ตอนที่ 2 : สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ (2)

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 2 : พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ (Paradigm of Public Administration)