ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ 2/2564

รายวิชา ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

1 - 30 ธันวาคม 2564 - PODCAST ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ โดย ศิลป์นิติฯ GEN 01

คำชี้แจงมีดังนี้


สำหรับส่งรูปภาพของนักเรียน

คำเตือน กรุณาส่งภาพชุดนักเรียนเท่านั้นนะครับ ^^

สำหรับส่งแล๊คเซอร์ท้ายชั่วโมง (ใช้แบบฟอร์มนี้กับทุกครั้งที่มีการสั่งให้ส่งงาน)

คำเตือน กรุณาเลือกวันที่ส่งงานให้สอดคล้องกับงานที่สั่งด้วยนะครับ

6 มกราคม 2564 - สอบกลางภาคเรียน (ในตาราง - แสกนข้อเขียนส่งออนไลน์ เวลา 10.10 - 12.20 น.)   ปรับการสอบกลางภาคเป็นสอบนอกตาราง ส่งภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 23.00 น. 

ปรับล่าสุด 19 มกราคม 2564 - หากมาสอบกลางภาคเรียน (ในตาราง - ให้แสกนข้อเขียนส่งออนไลน์ เวลา 10.10 - 12.20 น.) 

คำสั่ง : ให้นักเรียนเขียนเรียงความลงในกระดาษ A4 แบบใดก็ย่อมได้ แต่ นักเรียนจะต้องแสกนส่งผ่านระบบออนไลน์ด้วย

25 มกราคม 2565 - สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 เวลา 12.30 - 14.00 น. จำนวน 31 ข้อ 40 คะแนน ออกในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นโยบายต่างประเทศ

31 มกราคม 2565 - สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 เวลา 08.20 - 10.00 น. จำนวน 33 ข้อ 40 คะแนน ออกในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2565

1 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 23.59 น. - สอบปลายภาคนอกตาราง [นอกเวลา] จำนวน 1 ข้อ 20 คะแนน

คำสั่ง : ให้นักเรียนวาดแผนผังประมวลความรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น ภายในเวลาที่กำหนด แล้วแสกนส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถส่งได้ถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.00 น. (ยึดเวลาตาม Google froms) โดยนักเรียนที่ไม่ส่งข้อสอบปลายภาคภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบ และได้รับผลการเรียน ร. [ยกเว้นกรณีสุดวิสัย ให้แจ้งครูผู้สอนทันทีอย่าได้ชักช้าเป็นอันขาด]

ทั้งนี้เมื่อนักเรียนกลับมาโรงเรียนตามปกติแล้ว ให้รีบนำกระดาษ A4 ที่เป็นแผนผังประมวลความรู้ นำส่งที่ห้อง 327 ทันที