แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2566

รายวิชา ส 30227 (ส 30231 เดิม) การบริหารรัฐกิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

รายการ Lecture book 2/2566 [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

รายการ Lecture book

รายการ ส่งงาน และคำอธิบาย 2/2566 [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

ระบบการสอบออนไลน์ - exam system

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : รหัสเข้าสอบคือ รหัสที่แจ้งก่อนเริ่มสอบทุกครั้ง

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 |  พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 12.30 น. และให้สอบแก้ตัวถึง วัน/เดือน/ปีเดียวกัน ก่อน 24.00 น.

ไว้ฟังประกอบการทำข้อสอบนะครับ

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 |  พุธ 22 พฤศจิกายน 2566 

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 12.30 น. และให้สอบได้ 10 ครั้ง ถึง วัน/เดือน/ปีเดียวกัน ก่อน 23.59โดยในการสอบครั้งที่ 2 - 10 ไม่ต้องตอบข้อสอบข้อเขียนมาเด็ดขาด

ไว้ฟังประกอบการทำข้อสอบนะครับ

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 3จันทร์ 4 ธันวาคม 2566 

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 12.30 น. แล้วเสร็จภายในเวลา 14.20 น. และให้สอบได้ 10 ครั้ง สอบได้ถึง 5 ธันวาคม 2566 ก่อน 24.00 น  โดยในการสอบครั้งที่ 2 - 10 ไม่ต้องตอบข้อสอบข้อเขียนมาเด็ดขาด

ไว้ฟังประกอบการทำข้อสอบนะครับ

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 4ศ 8 - จ 11 ธันวาคม 2566 

วันสอบ สอบครั้งแรกพร้อมกัน เวลา 18.00 น. และให้สอบได้ 10 ครั้ง สอบได้ถึง 11 ธันวาคม 2566 ก่อน 24.00 น  โดยในการสอบครั้งที่ 2 - 10 ไม่ต้องตอบข้อสอบข้อเขียนมาเด็ดขาด

(ส่วนที่ 1 สอบเดี่ยวเท่านั้น)

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 5 |  พุธ 13 ธันวาคม 2566 

(ส่วนที่ 2 สอบกลุ่มไม่เกิน 5 คน)

หัวข้อการสอบ ถอดบทเรียนจาก VDO Clip EP.2 องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ กำหนดส่ง 13 ธันวาคม 2566 เลื่อนเป็น 17 ธันวาคม 2566 ก่อน 23.59 น.


ไว้ฟังประกอบการทำข้อสอบนะครับ

สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 6 | รวมกับการสอบกลางภาค 25 - 29 ธ.ค. 66

ข้อ 1 – 5 : ข้อสอบแบบเลือกตอบไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

 

ข้อ 6 : ข้อสอบบังคับตอบ : นักเรียนคิดเห็นว่าแผนภูมิแสดงรูปแบบชนชั้นตามภาพด้านล่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ จงอธิบายขยายความให้เข้าใจ และเห็นภาพชัดเจน