บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง
  • ใบงาน

    • Mind Mapping เราได้อะไรจากการเรียน Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

    • ใบงานที่ 1

    • ใบงานที่ 2

  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

  • ส 3.1 ม.4-6/1 อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง นักเรียนจะสามารถ

  1. นำความรู้เรื่องการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับใหม่ 2.pdf

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับเตรียมสอบกลางภาค คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

https://www.youtube.com/channel/UCdCiHsjYZ_JUP_RsfcWp-ag ช่องคุณ Chintawat Janphongsai