บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

Keywords : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ | หน่วยเศรษฐกิจ | ระบบเศรษฐกิจ | ตลาด | การกำหนดราคา | ค่าจ้าง 

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่  1 

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 1ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง   นักเรียนจะสามารถ

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับใหม่ 2.pdf

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับเตรียมสอบกลางภาค คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

for nine click

Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง 


สรุปวิชาเศรษฐศาสตร์-ม.5-กลางภาค.pdf

สรุปเศรษฐศาสตร์จุลภาค สำหรับใช้สอบกลางภาค คลิก

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint ประกอบการเรียนรู้  Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง วีดีโอสำหรับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง 

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง 

แผนผังความคิด (Mindmapping) Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง