บทเรียนออนไลน์ ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

Keywords : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ | หน่วยเศรษฐกิจ | ระบบเศรษฐกิจ | ตลาด | การกำหนดราคา | ค่าจ้าง

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

  • ส 3.1 ม.4-6/1 อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง นักเรียนจะสามารถ

  1. นำความรู้เรื่องการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับใหม่ 2.pdf

กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง ฉบับเตรียมสอบกลางภาค คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

for nine click

Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

  • เอกสารประกอบการเรียน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง คลิก

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)


สรุปวิชาเศรษฐศาสตร์-ม.5-กลางภาค.pdf

สรุปเศรษฐศาสตร์จุลภาค สำหรับใช้สอบกลางภาค คลิก

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้างวีดีโอสำหรับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

แผนผังความคิด (Mindmapping) Learning unit 1 : ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง