บทเรียนออนไลน์ กฎหมายชุมชนและสังคม ม.4-6 

(Community and Social Law

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

Keywords : กฎหมายยาเสพติด | กฎหมายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง | กฎหมายความผิดต่อเจ้าพนักงาน | กฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับศาสนา | กฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน | กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา | ความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ   | ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

คำอธิบายรายวิชากฎหมายชุมชนและสังคม (Course Description)

รายวิชากฎหมายชุมชนและสังคม Community and Social Law  รหัสวิชา ส 30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ศรัทธา ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เข้าใจ ตระหนัก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองท้องถิ่น เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย วิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมทั้งการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้เพื่อให้สามารถคิดและแก้ปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าว มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตระหนักในคุณค่า  ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทยและอาเซียน  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้  ได้แก่

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด 

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความผิดต่อเจ้าพนักงาน และความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา

5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญา

7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา

Learning unit 1 : กฎหมายยาเสพติด

ผลการเรียนรู้ที่ 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 1 : กฎหมายยาเสพติด

เอกสารประกอบการสอน Learning unit 1 : กฎหมายยาเสพติด คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 1 กฎหมายยาเสพติด นาย.pdf

Learning unit 2 : กฎหมายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

ผลการเรียนรู้ที่ 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 2 : กฎหมายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

เอกสารประกอบการสอน Learning unit 2 : ฎหมายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

หน่วย 2 กฎหมายความมั่นคง นาย.pdf

Learning unit 3 : กฎหมายความผิดต่อเจ้าพนักงาน

ผลการเรียนรู้ที่ 3 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความผิดต่อเจ้าพนักงาน และความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 3 : กฎหมายความผิดต่อเจ้าพนักงาน

Learning unit 4 : กฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ผลการเรียนรู้ที่ 4 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 4 : กฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับศาสนา

Learning unit 5 : กฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ผลการเรียนรู้ที่ 5 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 5 : กฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

Learning unit 6 : กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา

ผลการเรียนรู้ที่ 6 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตราตามประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 6 : กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา

Learning unit 7 : ความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ

ผลการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 7 : ความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ

Learning unit 8 : ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

ผลการเรียนรู้ที่ 8 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่เรียนใน Learning unit 8 : ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย