รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงการพัฒนางาน 

[Performance Agreemeet]  ปีงบประมาณ 2566 

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

ในรูปแบบ Online

แบบข้อตกลงและรายงานผลการพัฒนางาน Performance Agreemeet : PA x ปีงบประมาณ 2566

ผลงานดีเด่นของครูนาย

รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ 

(ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ (ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน)

รางวัลระดับดีเยี่ยม 

การประกวดผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

ประเภทครูผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

อยู่ในระหว่างการปรับหน้าเว็บไซต์ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เนื่องจากใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นระบบจัดเก็บเอกสารแบบไร้กระดาษ 100 เปอร์เซนต์

ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14.75 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  20.45 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 240 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

1.5 การนับชั่วโมงอบรม จำนวน  2.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 84 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้

เอกสารออนไลน์ประกอบ ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้  คลิกที่นี่!!

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 1 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education & Microsoft Office ๓๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานของผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รายวิชา ส ๓๒๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีกระบวนการดำเนินการดังนี้

1) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ผ่านแพลตฟอร์ม Google, Microsoft และ Application  เพื่อการศึกษา ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม และสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผ่าน Website https://www.ครูนายสังคมศึกษา.com, ระบบ WR Moodle LMS, และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมดังกล่าว ในการร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในโอกาสต่าง ๆ

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 1 : (Click)

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 1)

รางวัลและผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์)

นวัตกรรมการสอน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนครูนาย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รายวิชา ส ๓๒๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลงานด้านภาพยนตร์สั้น + บอร์ดเกม

ด้านที่  2  ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

เอกสารออนไลน์ประกอบ ด้านที่ 2 : ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้คลิกที่นี่!!

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 2 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลในประจำชั้น และประจำวิชาให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 2 : (Click)

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 2)

ด้านที่  3  ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

เอกสารออนไลน์ประกอบ ด้านที่ 3 : ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพคลิกที่นี่!!

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 3 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 3 : (Click)

ครูนำผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ จนทำให้

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 รูปแบบออนไลน์

เล่มรายงานครูนาย 265.pdf

รางวัลระดับดีเยี่ยม 

การประกวดผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

ประเภทครูผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

เกียรติบัตร + วุฒิบัตร + ภาพกิจกรรม การพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

ผลงานครูนาย 2564

เกียรติบัตรรางวัล + ภาพกิจกรรม ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

รางวัลนครูนาย 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2566

คลังคำสั่งปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 [Google Drive]

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา (ภาคเรียนที่ 2/2565)

คลังเกียรติบัตร ปีงบประมาณ 2565 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร (ภาคเรียนที่ 2/2565)  [Google Drive]

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่า ในตำแหน่งครู (วิทยฐานะครูชำนาญการ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การแก้ไขปัญหา 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รายวิชา ส ๓๒๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕