รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงการพัฒนางาน 

[Performance Agreemeet]  ปีงบประมาณ 2567 

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2567

Performance Agreemeet ในรูปแบบ Online แบบ กระดาษหนึ่งใบ เข้าใจประเด็น (One-page report)

แบบข้อตกลงและรายงานผลการพัฒนางาน Performance Agreemeet : PA x ปีงบประมาณ 2567

ผลงานดีเด่นของครูนาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14.75 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  20.45 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 240 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

1.5 การนับชั่วโมงอบรม จำนวน  2.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 84 ชั่วโมง/ปีงบประมาณ

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้

เอกสารออนไลน์ประกอบ ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้  คลิกที่นี่!!

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 1 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีกระบวนการดำเนินการดังนี้

1) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม และสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผ่าน Website https://www.ครูนายสังคมศึกษา.com, ระบบ WR Moodle LMS, และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา เผยแพร่สื่อ นวัตกรรมดังกล่าว ในการร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และในโอกาสต่าง ๆ

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 1 : (Click)

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 1)

แผนการจัดการเรียนรู้ ส 32103

(ฉบับเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์)

รางวัลและผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพ

ปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ปีงบประมาณ 2566

2566 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนครูนาย

ด้านที่  2  ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 2 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลในประจำชั้น และประจำวิชาให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดย

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 2 : (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 


ครูนำการดำเนินการด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จนทำให้

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 2) ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ด้านที่  3  ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

รายละเอียดงาน (Tasks) ด้านที่ 3 : ที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านที่ 3 : (Click)

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีคุณภาพ เนื่องจากครูนำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเอง มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2) ผู้เรียนมีคุณภาพ เนื่องจากครูเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากนวัตกรรมที่ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ครูนำผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ จนทำให้

ร่องรอยและหลักฐาน (ด้านที่ 3) ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 รูปแบบออนไลน์

เล่มรายงานครูนาย 265.pdf

เกียรติบัตรรางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง

ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2566

การพัฒนาตนเองของครูนาย 2566

ภาพกิจกรรมการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

ปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรมการพัฒนาตนเอง 2566

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

คลังคำสั่งปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 [Google Drive]

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา (ภาคเรียนที่ 2/2565)

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา (ภาคเรียนที่ 1/2566)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

plc.pdf
รูป PLC.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่า ในตำแหน่งครู (วิทยฐานะครูชำนาญการ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การแก้ไขปัญหา 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อวิจัยปี 66.pdf

บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) https://nine.wr.ac.th/Online-lesson/s32103