รายงานผลการปฎิบัติงาน

องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ สายงานสอน

Professional Level Teachers (K 2 Teachers)

นายมงคล สุขีลักษณ์

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ว.17 + ว.9 (PA) ในรูปแบบ Online

ว.17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - 2563


ว.9 [Performance Agreemeet : PA] ปีงบประมาณ 2565

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education & Microsoft Office 365 เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานของผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วีดีทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบวีดีทัศน์วีดีทัศน์แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้