รายงานผลการปฎิบัติงาน

องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ สายงานสอน

 Professional Level Teachers (K 2 Teachers)

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

ว.17 + ว.9 (PA) ในรูปแบบ Online

คุณครูท่านใดต้องการไฟล์รายงานผลลัพธ์ฯ แบบแก้ไขได้  หรือต้องการขอคำปรึกษาการทำวิทยฐานะ

สามารถติดต่อได้ที่เพจ  https://www.facebook.com/ninesoc โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ครับ

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบวีดีทัศน์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม  คลิก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม จำนวน 1 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แผนการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก รายวิชา ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 😀

แผนการจัดการเรียนรู้_มงคล2.pdf

รายงานเอกสารด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ

ไฟล์เอกสารแบบ PDF โดยรวมไฟล์จำนวน 3 ไฟล์ ๆ ละ 10 หน้า เพื่อความสะดวกในการอ่าน คลิก

ผลลัพธ์-ไฟล์ที่-123_มงคล.pdf

วีดีทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้

วีดีทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พินัยกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม จำนวน 1 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แผนการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก รายวิชา ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 😀

วีดีทัศน์และการนำเสนอแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้

วีดีทัศน์และการนำเสนอแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ คศ.2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม จำนวน 1 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนบนเว็บไซต์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แผนการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง พินัยกรรม Learning unit 7 : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก รายวิชา ส 30228  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 😀

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ

ว.9 [Performance Agreemeet : PA] ปีงบประมาณ 2565

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education & Microsoft Office 365 เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานของผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ว.17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - 2563